webertherm 307

Cz.Weber

lepící a stěrková hmota pro vnitřní zateplovací systém

Definice výrobku

Jednosložková prášková, lehčená lepící a stěrková hmota obsahující cement, kamenivo a modifikující přísady.

Použití

Hmota je určená k lepení izolačních desek Multipor a pro vytváření základní vrstvy na izolačních deskách Multipor ve vnitřním zateplovacím systému weber therm IN.

Číslo výrobku

LZS 307

Spotřeba

  • lepení izol. desek Multipor: 3,5 kg/m2
  • základní vrstva na deskách Multipor: 4,5 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Spotřeba uvedená pro lepení je počítána na rovný podklad.

Balení

  • 20kg papírový pytel; 960 kg /paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Rovinnost podkladu

Pro vnitřní zateplovací systém weber therm se doporučuje maximální hodnota odchylky od rovinnosti podkladu 5 mm/ 1 m. Nerovnosti větší než 5 mm se vyspraví lehčenou omítkou weber.dur 130 nebo lehčenou omítkou weber.dur lehčený.

Podkladní nátěr

V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s čistou vodou v poměru 1:5 – 8, dle savosti podkladu.

Příprava

Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (20 kg) do cca. 8 l čisté vody pomocí unimixeru nástavce na vrtačku, nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 – 5 min.

Nářadí

Zednická lžíce, zubové hladítko, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • lehčená čistě minerální lepicí a stěrkovací hmota
  • vynikající zpracovatelnost
  • dlouhá otevřenost při zpracování
  • vysoké užitné hodnoty
  • pro lepení izolačních desek Multipor
  • k vytváření základní vrstvy na deskách Multipor

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití