webertherm RETEC 700

Cz.Weber

opravná hmota na zateplovací systémy

Definice výrobku

Opravná hmota obsahující vlákna určená pro sanaci vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Dodávaná v suché konzistenci, v 30 kg pytlích. Používá se jako vyrovnávací a armovací opravná hmota při sanacích starých či poškozených zateplovacích systémů.

Použití

K renovaci starých či počkozených zateplovacích systémů.

Číslo výrobku

M 740

Spotřeba

armování cca 6,5 - 7 kg/m2; lepení cca 5 - 5,5 kg/m2

Balení

  • Ve 30 kg pap. obalech, 36 ks - 1080 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Stav fasády určené k sanaci musí být před zahájením sanačních prací posouzen servisním technikem Weber Terranova. Poté následuje návrh technického postupu sanace.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Zpracování Rozmíchejte s čistou vodou v nerezivějící nádobě (pytel 30 kg/8 l vody). K lepšímu promíchání možno použít elektrické míchadlo. žádné další přísady se nesmí přidávat. Zpracování lze provádět i omítacími stroji běžného typu. Naneste na čistou plochu s vyfrézovanými drážkami vrtsvu 6 - 8 mm po celé ploše ručně nebo strojně sanační maltu weber.therm retec 700. Do horní třetiny ještě měkké vrstvy vložte skleněnou síťovinu R178 a zatlačte. Do měkkého tmele a síťoviny fixujeme hmoždinky s vrutem. Jejich hlavy přetáhneme též tmelem weber.therm retec 700. Po dokonalém vytvrzení základní vrstvy se celý povrch natře penetračním roztokem Weber Terranova pod silikonové omítky. 24 hodin po aplikaci provedeme natažení silikonsilikátové omítky weber.pas sisi. Alternativní povrchové úpravy systému weber.therm retec 700 je nutné konzultovat s technickým servisem společnosti Weber Terranova. Spodní mez pro zpracování: + 5°C pro okolí a stavební těleso. Vyvarujte se přímého působení deště a slunečního záření.

Nářadí

Nádoba na míchání, míchací nářadí, fanka, nerez hladítko, zubové hladítko.

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • opravná hmota na zateplovací systémy
  • vysoká prodyšnost
  • pro všechny povrchy zateplovacích systémů

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití