webertherm mínus 7

Cz.Weber

unikátní zimní hmota pro zateplovací systémy

Definice výrobku

Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.

Použití

Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů. Rovněž je určen v kombinaci s vhodným typem armovací mřížky pro vytváření podkladové mezivrstvy na lícové straně tepelně izolačních materiálů, pod finální omítkou.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

LZS 777

Spotřeba

Lepení izolačních desek cca 3 kg/m2, bezespará armovací střerka cca 4 kg/m2.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1000 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžně používané podklady patří soudržná omítka, beton, porobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Podkladní nátěr: podkladní nátěr je nutné provádět v rozsahu teplot uvedených na obalu podkladního nátěru. V případě nutnosti penetrace se podklad napenetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A, s vodou v poměru 1:5 - 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme penetrační nátěr v ředění 1:8 a při druhé v ředění 1:5. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

Podmínky pro zpracování

LEPENÍ IZOLANTU: K lepení izolantu je lepidlo určené pro rozsah teploty podkladu a okolního prostředí od 0°C do +10°C a vlhkostních podmínek do 80 %. STĚRKOVÁNÍ: Pro stěrkování je lepidlo určené pro aplikace v rozsahu teploty podkladu a okolního prostředí do +10°C do -7°C a vlhkostních podmínek do 80 %. Je nutné, aby v průběhu tří dnů od aplikace teplota neklesla pod -7°C. Následnou vrstvu finální omítky je možné na stěrkovou vrstvu aplikovat až při teplotách nad +5 °C, které jsou minimálně v průběhu tří dnů. Lepení izolantu k podkladu a stěrkování výztužné vrstvy se provádí podle návodu montáže výrobce pro venkovní kontaktní zateplovací systém.

Nářadí

Zubové hladítko, vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků tmelu také všechny vestavěné části fasády, tj. skla, oplechování apod.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jedinečná revoluční receptura
  • unikátní tmel do mrazu až -7°C
  • umožňuje lepení i stěrkování zateplovacích systémů v zimních podmínkách

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby, v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití