webertherm style klebemörtel 2K

Novinka
Cz.Weber

Lepící hmota určená pro lepení prvků ze skla Emalit Evolition HST

Definice výrobku

Dvousložková lepicí hmota na bázi organického pojiva, speciálního plniva a zušlechťujících přísad. Hmota je určena pro lepení prvku ze skla Emalit evolution HST na základní vrstvu vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému weber therm style, nebo minerální podklady upravené vrstvou stěrkové hmoty webertherm elastik vyztužené skleněnou síťovinou.

Použití

Hmota je určena na lepení prvků z bezpečnostního skla Emalit Evolution HST na základní vrstvu ETICS weber therm style.

Barevné odstíny

Tekutá složka je bílá, suchá složka je tmavě šedá, po smíchání je hmota šedá, po vytvrdnutí je lepicí hmota černá.

Číslo výrobku

LZS 760

Spotřeba

  • 6-12 kg/m2

V plastových vědrech po 18 kg. Každé vědro obsahuje 3 PE sáčky s organickým pojivem a 3 PE sáčky se speciálním plnivem.

Balení

  • 18 kg PE obalech

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, čistý, suchý bez mastnot, prachu a nesoudržných vrstev. Běžné podklady jsou, základní vrstva vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému weber therm style nebo únosný minerální podklad upravený vrstvou stěrkové hmoty webertherm elastik vyztužené skleněnou síťovinou. Je třeba, aby nerovnosti podkladu nepřevyšovaly hodnotu 2 mm na délku 1 m.

Podmínky pro zpracování

Během zpracování a tuhnutí lepicí hmoty nesmí teplota vzduchu i podkladu klesnout pod +5 °C. Rovněž nesmí během zpracování teplota vzduchu i podkladu překročit + 25 °C. Skleněné prvky musí být při práci suché. Práce se nedoporučuje provádět při dešti nebo za přímého slunečního záření. Otevřený čas lepicí hmoty je přibližně 30 min. při teplotě +20 °C bez průvanu při relativní vlhkosti vzdu-chu 50 %.

Rovnost podkladu

Pro lepení skleněných prvků je třeba, aby nerovnosti podkladu nepřevyšovaly hodnotu 2 mm na délku 1 m.

Podkladní nátěr

Penetrace podkladu se provádí podkladní nátěr weberpodklad A ředěný v poměru 1 díl weberpodklad A k 8 dílům čisté vody zpravidla 1 den předem.

Nářadí

Hladítko nebo špachtle s trojúhelníkovým zubem, zednická lžíce, vědro, míchadlo stavebních směsí nebo ruční vrtačka s míchací hřídelí.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se bezprostředně po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí hmoty očistit konstrukce.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vhodná pro lepení velkoformátových skleněných prvků
  • vysoká soudržnost s podkladem i s prvkem z bezpečnostního skla
  • vysoká flexibilita
  • nízká nasákavost

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v nenačatých originálních obalech v suchých skladech při teplotě od + 5 °C do + 25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. V případě tzv. barevného sjednocení povrchu tenkovrstvých probarvených omítek beze změny odstínu se provede pouze jedna krycí vrstva nátěrem naředěným max. do 2 % vody.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití