Zateplovací systém se skleněným povrchem weber therm style

Novinka
Cz.Weber

ETICS weber therm style (izolant EPS) a weber therm style mineral (izolant MW) je vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS s izolantem z pěnového fasádního polystyrénu EPS F nebo desek a lamel z minerální vlny MW.

Použití

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s kontaktně aplikovaným obkladem je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov, stávajících i novostaveb. Zateplovací systém weber therm style je určen k zateplení staveb s požární výškou h ≤ 22,5 m na základě ustanovení normy ČSN 73 0810. Šíření plamene v oblasti nadpraží a ostění otvorů zajišťují detaily, které vyhověly zkoušce podle ČSN ISO 13785-1. Na takto vyzkoušené detaily jsou vydána požárně klasifikační osvědčení (PKO).

Lepení:

zateplovací systém weber therm style se lepí na podklad hmotami weberthem elastik, webertherm technik a webertherm elastik Z. Izolační desky z pěnového polystyrenu EPS se lepí lepicí hmotou nejméně ze 40 % plochy izolační desky. Skutečná plocha lepení se pro každý objekt stanoví statickým výpočtem. Izolační desky a lamely z minerální vlny MW se lepí na podklad celoplošně.

Izolační výrobek:

v zateplovacím systému weber therm style jsou použity izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 70F a EPS 100F a izolační desky a lamely z minerální vlny MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 15 kPa a TR 80 kPa. Izolační desky z minerální vlny MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 10 kPa nesmí být v systému použity.

Základní vrstva:
je tvořena stěrkovou hmotou webertherm elastik v tloušťce 5 až 7 mm, vyztužená skleněnou síťovinou 2× webertherm 131 nebo 1× webertherm 267.

Hmoždinky:
zateplovací systém weber therm style se kotví nejméně 8 kusy talířových šroubových hmoždinek webertherm SRD-5, vždy přes skleněnou síťovinu.

Hmota pro lepení skla:
sklo se lepí na základní vrstvu elastickou lepicí hmotou weber.therm style Klebemörtal 2K. Lepicí hmota se nanáší na základní vrstvu i na sklo celoplošně v celkové tloušče 5 až 7 mm. Před nanášením lepicí hmoty se základní vrstva opatří podkladním nátěrem weberpodklad A ředěným v poměru 1:8 s čistou vodou.

Skleněné obkladové prvky:

  • tepelně tvrzené bezpečnostní sklo SGG EMALIT EVOLUTION HST. Sklo se vyrábí v tloušťce 6 mm, plošná hmotnost je 15 kg/m² a maximální rozměr tabulí je 1600 x 2000 mm.
  • SGG EMALIT EVOLUTION HST se vyrábí ve vybraných barevných odstínech podle vzorkovnice RAL. Při výběru barevné ho odstínu skla SGG EMALIT EVOLUTION HST pro zateplovací systém
  • weber therm style s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS) je třeba, aby koeficient světelné odrazivosti HBW (TSR) neklesl pod hranici 25.

Spárovací hmota:
trvale pružný tmel webercolor POLY

Barevné odstíny

  • 1000
  • 2011
  • 5003
  • 6015
  • 7011
  • 7046
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Rovinnost podkladu

Zateplovací systém weber therm style je připevňován k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždinek. Pro zateplovací systém Weber therm style s izolantem z EPS lepeným na rámeček po obvodě izolační desky a 3 body do plochy je mezní hodnota odchylky od rovinnosti 10 mm na délku 1 m. Pro lepení izolačních desek z EPS a izolačních desek z MW s podélnou orientací vláken a izolačních lamel z MW s kolmou orientací vláken ze 100% plochy je maximální odchylka od rovinnosti 5 mm na 1 m.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout po +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití