weberprim EP 2K

Cz.Weber
Transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace, vodou ředitelná

Definice výrobku

Univerzální penetrace pod hydroizolační stěrky a nátěry. Pro aplikace na savé i nesavé podklady. Vyzrává chemickou reakcí 2 komponentů. Vhodná zejména jako penetrační nátěr pod PUR hydroizolační nátěry a stěrky a epoxidové stěrky a nátěry na nesavých podkladech jako např.:

 • Kov
 • Asfalt
 • Keramické obklady
 • Sklo
 • Akrylátové nátěry
 • Litý beton

Weberprim EP 2K lze také použít jako penetraci na savé podklady jako:

 • Malta
 • Omítka
 • Prostý beton

Může být také aplikována i na vlhké betonové podklady.

Používá se též jako adhezní můstek mezi jednotlivými vrstvami stěrek nebo nátěrů, když byly překročeny časové intervaly pro jejich aplikaci.

Použití

Univerzální penetrace pod hydroizolační stěrky a nátěry. Pro aplikace na savé i nesavé podklady. Vyzrává chemickou reakcí 2 komponentů. Vhodná zejména jako penetrační nátěr pod PUR hydroizolační nátěry a stěrky a epoxidové stěrky a nátěry na nesavých podkladech.

Barevné odstíny

Transparentní

Číslo výrobku

 • SAB 773 A15
 • SAB 773 B5

Spotřeba

100-200g/m2 (1 nebo 2 vrstvy)

Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech s válečkem na hladkém povrchu v optimálních podmínkách.

Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

Balení

 • složka A 15 kg
 • složka B 5 kg v kovových nádobách
 • 3 + 1 (složka A 3 kg + složka B 1 kg).

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Příprava podkladu je pro optimální vzhled a životnost zcela zásadní. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativné ovlivnit přídržnost penetrace.

 • Maximální vlhkost nesmí překročit 7%.
 • Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa a pevnosti v tahu min. 1,5 MPa.
 • Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace, prach – musí být odstraněny, např. bruskou.
 • Případné nerovnosti povrchu musí být vyrovnány. Prach vzniklý broušením bude odstraněn stejně jako oddrolené kousky betonu.

Upozornění:
Pro úpravu povrchu betonu nepoužívejte brokování – snižuje povrchová soudržnost betonu a jeho stabilita. Neumývejte povrch betonu vodou. Nový beton musí být min. 30 dní starý.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, štětka, malířský váleček.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem weber.sys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednoduchá aplikace (váleček, štětka)
 • excelentní přilnavost k podkladu (savý i nesavý)
 • aplikace i na vlhké podklady bez snížení adheze
 • odolná vůči stojící vodě
 • ředitelná vodou
 • vysoká pevnost v tahu a odolnost rázu
 • mrazu a horku odolná
 • odolná chemickému zatížení
 • bezprašný povrch
 • tvrdost >95
 • přídržnost k vlhkému betonu (6 %) >2 MPa

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5°C až +30°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití