kerasil

Cz.Weber

Definice výrobku

Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla.

Použití

Vhodný na vnitřní omítky, beton, minerální nátěry, sádrové omítky, sádrokarton, zejména vhodný na sanační omítky.

Spotřeba

  • 2,5–3,5 m2 hotového nátěru z 1 kg nátěru

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Složení

Vodní sklo, minerální plniva.

Vlastnosti

Matný, otěruvzdorný, voděodolný, dobře kryvý nátěr.

Tónování

Tónování lze provádět pouze tónovacími barvami vhodnými pro silikátové materiály.

Balení

  • V 15 a 25 kg PE obalech

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Ředění

Čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování

Základní nátěr: 15 – 20 % vody, krycí nátěr 5–10 % vody.

Použité nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění

Pracovní nářadí se ihned po použití očistí čistou vodou. Potřísnění na skle, keramice, umělé hmotě a dřevě je nutno ihned smýt čistou vodou. Všechny okolní konstrukce a plochy je nutné chránit před ušpiněním, při kontaktu s nátěrem může dojít k poškození jejich povrchu.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vnitřní minerální nátěr
  • matný
  • ředitelný vodou
  • otěruvzdorný
  • po zaschnutí voděodolný
  • atest SZÚ pro nepřímý styk s potravinami
  • tónovat lze pouze tónovacími barvami vhodnými pro silikátové materiály

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15 – 25 °C. Vhodné ředění, spotřebu, vhodnost nářadí použitého k realizaci a případně barevnost nátěru doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití