webertec 933

Cz.Weber

cementová těsnící stěrka

Použití

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs pro vytvoření žlábků v přechodových oblastech stěna/podlaha nebo napojení zeď/zeď. Rovněž se mohou uzavřít chybná místa v betonu nebo zdivu a může se provádět plošné egalizační vytmelení. Produkt weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Pro vytvrzení se na weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) mohou nanášet těsnící materiály jako například plastické živičné stěrky nebo minerální a elastické stěrky.

Definice výrobku

Těsnící malta ( suchá maltová směs) pro vytvoření žlábků a styku se stěnou, vodotěsná, kompenzující smrštění. weber. tec 933 ( DEITERMANN HKS ) je průmyslově vyráběná hydraulicky vytvrzující suchá maltová směs s nepropustností pro vodu pro vytvoření žlábků před aplikací vodotěsných stěrek u styku stěny/podlahy, ve vnitřním i venkovním prostředí a také egalizační malta pod flexibilní potěry weber.tec SUPERFLEX MORE - při dodatečném vnitřním zatěsnění.

Barva

Šedá.

Číslo výrobku

SAB 933

Spotřeba

18 kg/m2/10mm

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pevný, nosný a bez nečistot a také bez nesoudržných a sprašujících složek a olejových skvrn. Předvlhčit do té míry, aby v okamžiku nanesení weber.tec 933( DEITERMAN HKS ) byl k dispozici matně vlhký podklad. Jako podklady jsou vhodné beton, cementový potěr, cihla a zdivo ze silikátových výrobků.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce,vědro, nerezové hladítko, štětka, vrtačka + nástavec na míchání.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • nepropustná pro vodu 
  • kompenzující smrštění
  • rychle vytvrzující
  • pro vnitřní i venkovní oblast 
  • lehce roztíratelná
  • sjednocující stěrka
  • odolná proti síranům

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití