weberdur 137

Cz.Weber

Definice výrobku

Minerální lehčená jádrová omítka, vyztužená vlákny, s přísadou kuliček EPS, zvláště vhodná na zdiva s vysokým tepelně izolačním účinkem.

Poptej Weber

Použití

weberdur 137 je minerální lehčená vláknitá jádrová omítka pro vnitřní a vnější prostře-dí. Je vhodná zejména na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem a s nízkou pevností, např. lehčené příčně děrované cihly (< 0,11 W/mK, objemová hmotnost < 700 kg/m³, pevnost v tlaku d < 10) nebo na pórobeton. Výrobek weberdur 137 zajišťuje z důvodu sníženého modulu E a zpevnění pomocí vláken značnou odolnost proti vzniku trhlin. Na weberdur 137 lze nanášet veškeré minerální a organické vrchní omítky Weber-maxit a pokládat obkládačky. V interiéru je možné weberdur 137 používat i jako jednovrstvou omítku a následným nátěrem, který neobsahuje rozpouštědla

Spotřeba

29 kg/10 mm/m2

Barva

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení

Cement, bílý vápenný hydrát, lehké organické přísady, tříděné minerální přísady, přísady zajišťující lepší zpracování, látky pro hydrofobní úpravu, vlákna.

  Balení

  • Ve 30 kg pap. obalech, 36 ks - 1080 kg/paleta.

  Dokumentace a brožury

  Požadavky před aplikací

  Všeobecné požadavky na podklad

  Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-vený volných kousků, prachu, nečistot a do-statečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (z monolitického betonu) provést postřik cementovou maltou, druhem weber.dur podhoz, dle doporučení výrobce.

  Všeobecné pokyny

  Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod + 5 °C.Čerstvě nanesenou omítku je nutno chránit před deštěm, aby se mj. zamezilo prokvétání a před rychlým vysušováním tak, aby bylo zajištěno optimální tvrdnutí.Je nutno odstranit vápenné výkvěty.Spotřeba se může měnit podle druhu pod-kladu a způsobu nanášení. Přesné hodnoty spotřeby je možné zjistit na zkušebních plo-chách objektu. Údaje o spotřebě platí pro mi-nimální tloušťku omítky.Přiléhající stavební části je nutno od omítko-vého systému oddělit.

  Příprava podkladu

  Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.Odstraňte nečistoty, prach, uvolněné částia materiály, které snižují přilnavost, popř.vyčistěte vodním vysokotlakým čističem, opískujte mokrým pískem.Hutné podklady (např. beton) vyžadujípředběžnou úpravu pomocí minerálníhoadhezního můstku weber.therm min 740, kte-rý bude nanesen s drážkami.U svislých a lícovaných napojení a ukončení použijte omítkové profily.

  Ředění

  Na 1 pytel min. omítky weber.dur 137 (30 kg) použijte 8 l vody.

  Nářadí

  Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

  Čištění

  Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

  Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

  Výhody produktu

  • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
  • ruční a strojní zpracování
  • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
  • vyztužená vlákny
  • nízký modul E
  • velmi nízké pnutí
  • tl. vrstvy 10 – 20 mm

  Poznámky

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů

  Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

  Upozornění

  Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

  Produkt je vhodný pro použití