weberdur štuk EX

Cz.Weber

pro provádění vnitřních i vnějších štuků

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování.

Poptej Weber

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad

Použití

Je určena k provádění vnitřních i vnějších štuko-vých omítek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako finál-ní vrstva na jádrovou omítku.

Spotřeba

(tl. 1–2 mm) cca 1,8 – 3,5 kg suché směsI/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před na-nesením hmoty doporučujeme podklad zdrsnit mřížkovou škrabkou a navlhčit.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí kles-nout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tep-la, vlhka a průvanu

Nářadí

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžíce, hladítko (nerez, molitanové, houbové).

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednosložková suchá omítka pro vnitční i vnější použití
  • pro provádění štukových vrstev
  • pro ruční zpracování
  • finální vrstva na jádrovou omítku

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuř-te a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-dech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití