weberdur 140 SLK

Cz.Weber

Definice výrobku

Minerální superlehčená jádrová omítka, zušlechtěná armovacími vlákny. Pro vnitřní a vnější použití. Určená zejména pro zdicí tvarovky s vysokým tepelně izolačním účinkem a nízkou objemovou hmotností 300–350 kg/m3.

Poptej Weber

Použití

weberdur 140 SLK je minerální lehčená vláknitá jádrová omítka pro vnitřní a vnější prostředí. Je vhodná zejména na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem a s nízkou pevností, např. lehčené příčně děrované cihly (< 0,11 W/mK, objemová hmotnost< 700 kg/m³, pevnost v tlaku d < 10) nebo na pórobeton. Výrobek weberdur 140 SLK zajišťuje z důvodu sníženého modulu E a zpevnění pomocí vláken značnou odolnost proti vzniku trhlin. Na weberdur 140 SLK lze nanášet veškeré minerální a organické finální omítky Weber a lepit obklady

Spotřeba

při tloušťce 15 mm cca 11,5 kg/m2t.j. cca 1,7 m2 z 20 kg (z jednoho pytle)

Barva

Vyrábí se v přírodní šedé barvě

Zrnitost

cca 1,5 mm

Tloušťka vrstvy

10 mm a ž 30 mm

Složení

Cement, bílý vápenný hydrát, lehké organické přísady, tříděné minerální přísady, přísady zajišťující lepší zpracování, látky pro hydrofobní úpravu, vlákna.

  Balení

  • Ve 20 kg pap. obalech,35 ks – 700 kg/paleta.

  Dokumentace a brožury

  Požadavky před aplikací

  Všeobecné pokyny

  Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesenou omítku je nutno chránit před deštěm, aby se mj. zamezilo prokvétání a před rychlým vysušováním tak, aby bylo zajištěno optimální tvrdnutí.Je nutno odstranit slinutý potah.Spotřeba se může měnit podle druhu pod-kladu a způsobu nanášení. Přesné hodnoty spotřeby je možné zjistit na zkušebních plochách objektu. Údaje o spotřebě platí pro minimální tloušťku omítky.Přiléhající stavební části je nutno od omítkového systému oddělit.Maximální velikost obkladů 33 × 33 cm.Přestávky v práci při aplikaci omítky weberdur140 SLK mohou být max. 20 minut.Aplikaci finálních fasádních omítek lze provádět po technologické přestávce 1 mm omítky/ 1/2 dne.

  Příprava podkladu

  Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.Odstraňte nečistoty, prach, uvolněné části a materiály, které snižují přilnavost, popř. vyčistěte vodním vysokotlakým čističem, opískujte mokrým pískem.

  Nářadí

  Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

  Čištění

  Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

  Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

  Výhody produktu

  • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
  • ruční a strojní zpracování
  • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
  • vyztužená vlákny
  • nízký modul E
  • velmi nízké pnutí
   

  Poznámky

  Skladování

  Při skladování v suchu s ochranou proti vlh-kosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce.

  Upozornění

  Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů

  Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

  Produkt je vhodný pro použití