weberdur štuk IN

Cz.Weber

pro provádění vnitřních štuků

Použití

Je určena k provádění vnitřních štukových omítek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku.

Poptej Weber

Spotřeba

(tl. 1–2 mm) cca 1,8 – 3,5 kg suché směsI/m2

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování.

Barva

Bílá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva,modifikujících přísad

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před na-nesením hmoty doporučujeme podklad zdrsnit mřížkovou škrabkou a navlhčit.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednosložková, suchá, vnitřní omítka
  • pro provádění vnitřních štukových vrstev
  • pro ruční zpracování
  • finální vrstva na jádrovou omítku

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuř-te a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-dech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití