webermin

Cz.Weber

minerální suchá omítka

Definice výrobku

Jednoduše zpracovatelná probarvená tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu připravená v suchém stavu pro rozmíchání s vodou.

Použití

K vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

Barevné odstíny

Barevné odstíny – bílá BI00.

Číslo výrobku

 • rýhovaný 2,0 mm = OM120R
 • zrnitý 1,0 mm = OM110Z

Spotřeba

 • webermin
  rýhovaný 2,0 mm 2,7 kg/m2
 • webermin
  zrnitý 1,0 mm 1,8 kg/m2

Balení

 • Ve 25 kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti
 • 42 ks – 1 050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání dekorativní omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Nářadí

K nanášení nerezové hladítko, ke strukturování plastové hladítko, nerezová zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • přírodní materiál
 • propustný pro vodní páry
 • levné řešení povrchové úpravy
 • pracnější provádění ve srovnání s pastovitými omítkami

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití