weberdry pur coat

Cz.Weber

Polyuretanový nátěr pro oblasti s běžným pěším provozem

Použití

  • pigmentovaný
  • stálobarevný vrchní nátěr
  • odolný proti ultrafialovému záření

Barevné odstíny

Pouze odstín RAL 7001

Číslo výrobku

SAB 781

Balení

  • 5 kg, 20 kg v kovových nádobách.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Příprava podkladu je pro optimální vzhled a životnost zcela zásadní. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace.

Maximální vlhkost nesmí překročit 5 %.

Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa a pevnost v tahu min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace, prach musí být odstraněny, např. bruskou.

Případné nerovnosti povrchu musí být vyrovnány. Prach vzniklý broušením bude odstraněn stejně jako oddrolené kousky betonu.

Podklad bude natřen penetračním nátěrem weberprim ep 2k.

Upozornění:
Pro úpravu povrchu betonu nepoužívejte brokování – snižuje povrchovou soudržnost betonu a jeho stabilitu. Neumývejte povrch betonu vodou. Nový beton musí být min. 30 dní starý.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem webersys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • polyuretanový nátěr
  • pigmentovaný
  • stálobarevný vrchní nátěr
  • odolný proti ultrafialovému záření
  • pro oblasti s běžným pěším provozem

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití