webertec 946

Cz.Weber

Injektážní krém

Použití

K dodatečné horizontální izolaci ve zdivu proti vzlínající vlhkosti pomocí beztlakové injektáže do vyvrtaných otvorů.

Poptej Weber

Barevné odstíny

Krémově bílá.

Definice výrobku

webertec 946 je vodnatý injektážní krém na bázi silanu, který neobsahuje rozpouštědla. S oficiálním certifikátem podle předpisu WTA-4-4-04.

Číslo výrobku

SAB 946

Spotřeba

Tloušťka stěny v cm 24 / 36 / 48
Přibližná spotřeba v ml/m 360 / 540  / 720
Vydatnost na 600 ml cca 1,6 / cca 1,1 / cca 0,8

Spotřeba se může lišit podle struktury stěny, její dutosti a hutnosti.

Balení

 • 600 ml sáček = 12 ks v kartonu
 • 10 lt kanystr = 60 ks/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Staré, drolící se a špatně držící omítky a nátěry je nutno odstranit až na nosný podklad. Spáry ve zdivu vyškrábejte do hloubky cca 2 cm a plochu mechanicky vyčistěte.
 • Připravte vývrty s průměrem cca 16 mm ve vzdálenosti cca 8 až 12 cm, především v horizontální spáře. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdi mínus 5 cm.
 • Pokud je nutno vyvrtané otvory následně znovu zcela uzavřít, musí být vyvrtány do spáry, resp. do materiálu ve zdivu se sklonem 45°. Vyvrtaný otvor musí dosahovat cca 5 cm k vnější stěně.
 • V případě vysoké vlhkosti (>75 %) doporučujeme provádět vývrty ve dvou řadách s přesazením.
 • Vyvrtané otvory vyfoukejte stlačeným vzduchem, který neobsahuje olej.
 • Pokud provádíte vývrty ve dvou řadách, nesmí být výškový přesah větší než 8 cm.

Nářadí

Injektážní tlaková pistole nebo injektážní stroj.

Čištění

Stroj, nádoby a nářadí se ihned po použití, nejpozději do 1 hod., musí očistit roztokem webersys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • připravený k okamžitému zpracování,
 • vhodný i pro dutá zdiva,
 • bez nekontrolovaného vytékání,
 • snadné a bezpečné použití,
 • zpracování s ruční injektáží,
 • i pro velký stupeň provlhčení do 95 %,
 • proniká i do nejmenších kapilár,
 • neprodukuje soli poškozující zdivo.

Poznámky

Skladování

V uzavřených originálních obalech. V temperovaných skladech s teplotou min. +5 °C, po dobu 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití