weberfloor 4150

Cz.Weber

rychletvrdnoucí samonivelační hmota; 2- 30 mm; 25 MPa

Použití

Samonivelační cementovou podlahovou hmotu weberfloor 4150 je možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementových i anhydritových potěrů, s pří- slušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady, pro vyrovnání teracca a ploch s aplikovanou soudržnou dlažbou. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Hmota se nejčastěji používá v bytové a administrativní výstavbě. Vytváří podklad pro všechny dostupné druhy podlahových krytin. (PVC, lina, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy lepené i nelepené). Pouze pro vnitř- ní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava.

Poptej Weber

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Číslo výrobku

NIV 150

Spotřeba

Tloušťka vrstvy Spotřeba na 1 m2 cca Vydatnost pytle (25 kg) na cca
3 mm 5,1 kg 4,9 m2
5 mm 8,5 kg 2,9 m2
10 mm 17 kg 1,5 m2
20 mm 34 kg  0,7 m2
30 mm 51 kg 0,5 m2

 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

 • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weberbat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weberfloor 4150.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • pevnost v tlaku 25 MPa
 • tloušťky vrstev 2–30 mm
 • rychletuhnoucí
 • pochůznost po 2 – 4 hod.
 • částečné zatížení po 24 hod.
 • velmi vhodná pro podlahové vytápěné konstrukce
 • pro ruční i strojní zpracování
 • nízké pnutí při vyzrávání
 • zatížení kolečkovou židlí od 3 mm tloušťky vrstvy
 • není vhodná do vlhkých prostor (koupelny, prádelny…)
 • velmi malý obsah emisí – EMICODE EC 1

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat. Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36 m2 (naše doporučení je 25 m2 ) při ploše, která se blíží čtverci. V případě jiných tvarů je nutné řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možné řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů nebo jí následně proříznout diamantovým kotoučem a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty. Před litím samonivelační hmoty vždy doporučujeme provést aplikaci obvodových dilatačních pásek (při tloušťkách nad 5 mm je toto použití závazné) z měkkých mirelonových materiálů.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších te

Produkt je vhodný pro použití