Jak správně aplikovat samonivelační hmotu?

Většína dnes používaných podlahových krytin vyžaduje jak lokální, tak celkovou rovinnost podkladu, kterou aplikací běžných potěrů nedocílíme. Proto je třeba obvykle cementové i anhydritové potěry finálně připravit samonivelačními hmotami na kladení krytin. Díky tomu jsme schopni provést celkové souvrství podlahy v nejvyšší kvalitě jak z funkčního tak z estetického hlediska a zároveň docílit dlouhodobé životnosti samotných podlahových krytin.

Samonivelační hmoty používáme i tam, kde je třeba doplnit podlahové souvrství na požadovanou výšku vzhledme k okolním prostorům a tloušťkám použitých podlahových krytin.

Diagnostika a příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Broušení podkladu

  Z vyzrálých a suchých podkladů odstraníme případné zbytky starých lepidel (na krytiny), barev, cementového mléka a dalších balastních látek. Podklad vyčistíme od všech volných částic a prachu, a to nejlépe pomocí průmyslového vysavače. Připravený podklad musí být nosný, soudržný a pevný.

 • Cz.Weber

  Zkouška savosti

  Provedeme zkoušku savosti podkladu. Na několika místech se na podklad vylije malé množství čisté vody. Pokud se voda do cca. 5 minut beze zbytku vsákne, jedná se o podklad savý. Pokud se voda nevsákne a zůstane na povrchu, jedná se o podklad nesavý. Podle této zkoušky volíme následný penetrační nátěr. Pozor, pokud se jedná o podklad s neodstranitelnými starými nátěry, asfaltem a podobně, je třeba přednátěr řešit pomocí epoxidových kotev.

 • Cz.Weber

  Vysprávky na podkladu

  Pokud jsou na podkladu výtluky či jiné plošné defekty, vyspravíme je pomocí weberbat opravné hmoty, a to minimálně 2 hodiny před aplikací samonivelační hmoty. Povrch výtluku před aplikací weberbat opravné hmoty napenetrujeme nebo alespoň navlhčíme.

 • Cz.Weber

  Penetrace podkladu

  Savý podklad napenetrujeme pomocí penetrace weberpodklad floor v příslušném ředění (v případě vyšší savosti nátěr opakujeme), nesavý podklad penetrujeme pomocí neředěného přednátěru s pískem weberpodklad haft.

 • Cz.Weber

  Obvodová dilatace

  Na stěny ve styku s podlahou nalepíme obvodové dilatační pásky z měkkých miralonových materiálů, které následně přenesou pnutí samonivelační hmoty při jejím vyzrávání.

 • Upozornění

  Posuzování a kvalita podkladu před litím samonivelačních hmot se řídí ČSN 74 4505.

 • Cz.Weber

  Výběr samonivelační hmoty

  Samonivelační hmotu vybíráme s ohledem na požadovanou tloušťku lití, na požadavek rychlosti další aplikace i na požadavky následně používané krytiny. Důležitá je taktéž zátěž na aplikovaných plochách.

 • Cz.Weber

  Měření záměsové vody

  Množství záměsové vody měříme přesně podle návodu na obalu pomocí odměrky či originální míchací nádoby s vodotečí. Větší objem vody než je uveden na obalu, negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku šlemů, sedimentů, a následně mechanických defektů).

 • Cz.Weber

  Míchání

  Míchání samonivelační hmoty provádíme pomocí pomaluotáčkového míchadla. Do míchací nádoby s odměřenou záměsovou vodou postupně vsypeme suchou směs, a to za stálého míchání míchadlem. Hmotu mícháme až do úplné homogenizace. Poté necháme krátce odležet a ještě jednou promícháme. Takto zpracovaná hmota je připravena k aplikaci.

 • Cz.Weber

  Nalití

  Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob. Pravidelně v krátkém časovém intervalu doléváme další namíchanou hmotu až do úplného zaplnění podlahového prostoru.

 • Cz.Weber

  Konečná úprava

  Nalitou hmotu postupně upravujeme nerezovou raklí nebo šavlí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce.

 • Cz.Weber

  Odvzdušnění

  Bezprostředně po konečné úpravě plochy šavlí či raklí odvzdušníme plochu pomocí trnového válce s příslušnou délkou trnů. Tento krok provádíme průběžně, a to v co nejkratším čase po nalití.

Upozornění

Na aplikovaných plochách je nutné vždy dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následnými defekty, vyplývajícími z dilatačních pohybů samonivelačních hmot po aplikaci. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36 m2 (doporučujeme raději 25 m2), a to za předpokladu, že poměr stran není větší než 2:1. V případě složitějších tvarů a velikostí je třeba dilatační plochy řešit individuálně. Plošnou dilatační spáru řešíme buď předem pomocí dilatačních mirelonových profi lů, nebo ji následně prořízneme diamantovým kotoučem, a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty. Výsledná rovinnost podkladu musí splňovat toleranci ±2 mm na dvoumetrové lati.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.