weberpodklad floor

Cz.Weber

penetrační nátěr

Použití

 • velmi snadno se natírá válečkem i štětcem
 • vysoká přilnavost k hladkému podkladu
 • vhodný i tam, kde je instalováno podlahové vytápění
 • neředěný se používá k základním nátěrům stěn a podlah s glazovanými/neglazovanými dlaždicemi, přírodním a umělým kamenem, betonovým povrchem, se zbytky lepených koberců, apod.

Poptej Weber

Definice výrobku

Disperzní penetrační nátěr.

Barevné odstíny

Mléčná

Spotřeba

0,2 kg/m2

Číslo výrobku

NPA 110

Balení

 • V 1 a 5 l PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, soudržný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Míchadlo, hrubý molitanový váleček, štětec.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí. Zaschlou vrstvu nelze odstranit vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • univerzální penetrační nátěr pro savé
 • nesavé povrchy bez rozpouštědel
 • připravený k přímému použití
 • vysoká přilnavost na hladkých nesajících podkladech
 • rychlé tuhnutí
 • vhodný pro použití ve vnitřních prostorách

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití