Jak provést dodatečné zesílení zateplení ETICS na ETICS?

Zesílení stávajícího zateplovacího systému

Zesílení stávajícího zateplovacího systému lze provést systémy weber therm SAN a weber therm SAN minerál. Oba systémy jsou certifikované vnější tepelně izolační kompozitní systémy, národním certikátem určené ke zdvojení zateplovacího systému v souladu s technickými pravidly CZB, Zdvojení ETICS TP CZB 01 – 2014. Vnější tepelně izolační kompozitní systémy weber therm SAN a weber therm SAN minerál ani technická pravidla Zdvojení ETICS TP CZB 01 – 2014 neřeší zdvojení ETICS po předchozím stržení vnějšího souvrství stávajícího ETICS, ani po celkové demontáži celého stávajícího ETICS.

Vnější tepelně izolační systém weber therm SAN a weber therm SAN minerál lze použít pro zdvojení ETICS pouze v případě, vyhoví-li zkouška posouzení smykové únosnosti in situ stávajícího ETICS podle technických pravidel CZB, Zdvojení ETICS TP CZB 01 – 2014.

Jak postupovat?

Vizuální posouzení povrchu zateplovacího systému

 • zaprášení
 • výkvěty
 • rovinnost
 • mastnoty
 • zvlhčení
 • odlupující se místa
 • křídování, sprašování
 • trhliny
 • napadení mikroorganismy
 • těsnost napojení ETICS na konstrukce ve fasádě

Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému

 • vnější souvrství
 • kotvení zateplovacího systému
 • tepelný izolant
 • lepení izolačních desek na podklad
 • podklad zateplovacího systému

 

Kriteria a požadavky pro zdvojení ETICS

 • Povrch stávajícího ETICS musí být bez prachu, výkvětů, mastnot, zavlhčení,
  puchýřů …
 • Dodržení původních dilatačních spár
 • Odchylka od rovinnosti povrchu
 • Rovnoměrná, odpovídající savost
 • Přídržnost vnějšího souvrství
 • Přídržnost lepicí hmoty
 • Smyková únosnost stávajícího ETICS při zkoušce smykem

Smyková únosnost stávajícího ETICS při zkoušce smykem

 • Soudržnost původní stěnové konstrukce
 • Lepení desek tepelně izolačního materiálu stávajícího ETICS
 • Plocha lepeného stávajícího ETICS
 • Minimální hodnota pevnosti v tahu kolmo k rovině izolační desky stávajícího
  ETICS
 • Narušení desek z MW vlhkostí
 • Třída reakce na oheň

 

Skladba systému s dodatečným zateplením

Skladba systému s dodatečným zateplením

Prověření soudržnosti lepicí hmoty

Prověření soudržnosti lepicí hmoty pro nový zateplovací systém
na stávající omítce starého zateplovacího systému

Odtrhovou zkouškou je třeba zjistit, jestli zvolený typ lepicí hmoty vykazuje dostatečnou soudržnost se stávající omítkou. Je třeba jednoznačně určit jaký druh lepidla je vhodné použit pro danou omítku. Je třeba si uvědomit, že nemusí jít pouze o pastovitou omítku, ale třeba o omítku minerální natřenou fasádním nátěrem neznámé kvality, na které již nějakou dobu hlodal zub času. Musíme rozhodnout jestli použít cementovou nebo disperzní lepicí hmotu v kombinaci s podkladním nátěrem nebo bez.

Jak navrhnout nový zateplovací systém?

Jak navrhnout nový zateplovací systém na stávající zateplovací systém?

Při zpracovávání projektové dokumentace pro zdvojení ETICS musí být dodrženy legislativní a normové požadavky vyplývající ze specifikace dodatečného zesílení izolační vrstvy. 

 

Upevnění nového ETICS pomocí hmoždinek

Hmoždinky zajišťují přenos zatížení působící v jejich ose, musí být osazeny vždy, jsou osazeny přes novou tepelně izolační vrstvu a vrstvu stávajícího ETICS a jsou ukotveny do nosného podkladu. Druh, poloha vůči výztuži, počet a rozmístění nových hmoždinek se navrhuje postupem podle ČSN 73 29 02. Pro zdvojení ETICS je nutno použít hmoždinky se šroubovacím ocelovým trnem. Vhodná hmoždinka je např. Termoz CS, která je součástí systémového řešení kotvení při sanaci a zdvojení ETICS od firmy Fischer. Hodnotu Nrk zjistíme výtažnou zkouškou hmoždinek in situ a hodnoty Rjoint a Rpanel najdeme v STO nebo Prohlášení o vlastnostech uvažovaného zateplovacího systému. Použití jiného upevnění není předmětem ETICS weber therm SAN a weber therm SAN mineral.

Tepelně izolační materiál stávajícího ETICS Tepelně izolační materiál nového ETICS Celková tloušťka rep. izol. materiálu zdvojeného ETICS (mm) Celková hmotnost zdvojeného ETICS (kg/m2)
EPS EPS 300 33
MW MW 200 55
EPS MW 200 45
MW EPS 200 45

Způsob nanášení lepicí hmoty, založení ETICS

Lepicí hmota se v případě nového ETICS nanáší ve formě pásů po obvodě a třech bodů do plochy izolační desky tak, aby plocha lepeného spoje činila minimálně  40 % plochy izolační desky. Lze též použít formu celoplošného lepení v závislosti na stavu posuzovaného podkladu tvořeného stávajícím ETICS. V případě použití izolantu z MW s kolmou orientací vláken se celoplošné nanášení lepicí hmoty na izolant volí vždy.
Způsob založení nového ETICS a jeho následné provádění musí zajistit převazbu vodorovných i svislých spár u desek tepelného izolantu stávajícího a nového ETICS.
Pokud potřebujeme zajistit transport vodní páry přes vnější souvrství stávajícího ETICS no nového ETICS a tím se vyhnout nebezpečí kondenzace, můžeme použít patentovanou technologii webertherm retec® 700. Vlivem drážek ve čtvercové síti 15 × 15 cm až 30 × 30 cm a prodyšné lepicí a stěrkové hmotě webertherm retec® 700 (μ = 12) zajistíme, že ke kondenzaci vodní páry nedojde v kritickém místě slepení obou ETICS.

Dodatečné zesílení

Dodatečné zesílení stávajícího staticky nestabilního ETICS systémem weber therm elastik SAN SA, weber therm elastik SAN SAW mineral

 

Systémy weber therm elastik SAN SA a weber therm elastik SAN SAW mineral jsou určeny k:

1) Základní sanaci ETICS

Základní sanace je zaměřena výhradně na stávající ETICS, přičemž není uvažováno o jeho zdvojení.
Možný rozsah základní sanace:

 • servisní injektované ukotvení stávajícího ETICS
 • příprava povrchu stávajícího ETICS
 • finální injektované ukotvení ETICS
2) Komplexní sanaci ETICS

Komplexní sanace umožňuje mimo rozsah základní sanace provedení zdvojení ETICS. Zvýší se tepelně izolační vlastnosti konstrukce, sníží se riziko kondenzace uvnitř souvrství a zároveň se odstraní nežádoucí tepelné mosty.

Cílem sanace je zabezpečení nestabilního ETICS vůči horizontálnímu a vertikálnímu zatížení s využitím injektovaného kotvení Spiral Anksys. Pro kotvení ETICS s izolanty z EPS jsou určeny hmoždinky Spiral Anksys SA s injektážní hmotou SAF1/SAF3. Pro kotvení ETICS s izolanty z MW jsou určeny hmoždinky Spiral Anksys Wool SAW s injektážní hmotou SAF3

Servisní ukotvení:

 • zabezpečení stávajícího ETICS vůči vlastní váze (smykovému zatížení) před finálním ukotvením
 • vyrovnání případného odklonu a zabezpečení rovinnosti stávajícího ETICS
 • stabilizace ETICS v případě nesoudržnosti podkladu
 • zvýšení nosné způsobilosti nestabilního ETICS

Finální ukotvení:

 • přenesení plného zatížení na kotvící systém bez ohledu na původní způsob lepení a kotvení ETICS
 • zabezpečení stávajícího ETICS včetně případného zdvojení vůči účinkům sání větru
 • zabezpečení stávajícího ETICS včetně případného zdvojení vůči smykovému zatížení
 • zvýšení celkové stability stávajícího ETICS včetně případného zdvojení vůči kombinovaným zatížením
Pro kotvení ETICS s izolanty z EPS jsou určeny hmoždinky Spiral Anksys SA s injektážní hmotou SAF1/SAF3

Vícevrstvé izolace EPS + EPS

zdvojení zateplovacích systémů na bázi EPS kotvící systém Spiral Anksys typ kotvy SA s injektáží hmotami SAF1/SAF3 tl. izolačního souvrství do 220 mm izolanty EPS s min. CS (10) 70 kPa

Jednovrstvá izolace EPS

kotvící systém Spiral Anksys typ kotvy SA s injektáží hmotami SAF1/SAF3 tl. izolační vrstvy do 220 mm izolanty EPS s min. CS (10) 70 kPa

Pro kotvení ETICS s izolanty z MW jsou určeny hmoždinky Spiral Anksys Wool SA s injektážní hmotou SAF3

Vícevrstvé izolace MW + MW/EPS + MW

zdvojení zateplovacích systémů na bázi MW, případně EPS + MW kotvící systém Spiral Anksys typ kotvy SA/SM 70 s injektáží hmotou SAF3 tl. izolačního souvrství do 220 mm izolanty z MW s min. TR 10 kPa

Jednovrstvá izolace MW

kotvící systém Spiral Anksys typ kotvy SA/SM 70 s injektáží hmotou SAF3 tl. izolační vrstvy do 220 mm izolanty z MW s min. TR 10 kPa

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.