ETICS weber therm elastik SAN

ETICS_weber-therm-elastik-SAN_motto-ctverec.jpg

systém na zesílení staticky stabilního ETICS

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů za použití desek z fasádního polystyrenu. Systém je certifikováný ke zdvojení zateplovacího systému. Má národní certifikát. Vychází z technických pravidel TP CZB 01-2014 Zdvojení ETICS.

Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weberpas akrylát, weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas extraClean, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active.

Použití

Vnější tepelně izolační systém weber therm SAN a weber therm SAN minerál lze použít pro zdvojení ETICS pouze v případě, vyhoví-li zkouška posouzení smykové únosnosti in situ stávajícího ETICS podle technických pravidel CZB, Zdvojení ETICS TP CZB 01 – 2014. Celková tloušťka obou ETICS při použití izolantů z EPS nesmí překročit 300 mm, při použití izolantů z MW nebo při kombinaci izolantů z EPS a MW nesmí překročit 200 mm.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem světelné odrazivosti HBW nejméně::

 • 30 – pro omítky weberpas silikát, weberpas extraClean, weberpas extraClean active
 • 25 – pro omítky weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technolgii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Detail založení ETICS na ETICS

 1. podklad (zdivo, panel)
 2. starý zateplovací systém
 3. lepicí hmota webertherm elastik
 4. nový zateplovací systém
 5. hmoždinka
 6. nová soklová lišta se soklovým nástavcem s okapnicí
 7. stěrková hmota webertherm elastik
 8. skleněná síťovina
 9. podkladní nátěr weberpas podklad UNI
 10.  omítka weberpas

Přehled povrchových úprav

tenkovrstvé omítky     zrnité   rýhované  
   jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weberpas akrylát  OP115Z    OP120Z       OP120R    OP130R  
weberpas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R     
weberpas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weberpas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R     
weberpas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weberpas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R     

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

upevnění:

 • webertherm klasik LZS 710
 • webertherm elastik LZS 720
 • webertherm technik LZS 730
 • webertherm elastik Z LZS 720Z

tepelná izolace:

 • pěnový polystyren bílý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F, EPS Silent
 • pěnový polystyren šedý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F

dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky:

 • Ejot: Ejotherm STR U, STR U 2G
 • Bravoll: PTH-S
 • Rawlplug: TFIX-8S
 • Fischer: Termoz – CS 8

základní vrstva:

 • webertherm elastik LZS 720

armovací tkanina:

skleněná síťovina R 117 A 101, webertherm 117 R 131 A 101, webertherm 131

podkladní nátěry:

 • weberpas podklad UNI NPU 700

povrchová úprava:

 • weberpas akrylát
 • weberpas silikát
 • weberpas silikon
 • weberpas extraClean
 • weberpas aquaBalance
 • weberpas extraClean active

příslušenství k systému:

 • soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky
 • rohové profily Al, rohové profily plastové
 • okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
 • dilatační profily
 • ostatní profily

lepicí a stěrková hmota:
webertherm elastik – lepicí a stěrková hmota Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:

 • Standardní rozměry 1000 × 500
 • Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplo vací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým posouzením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

Pro kotvení ETICS weber therm elastik SAN a weber therm elastik SAN mineral smí být použity pouze talířové plastové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spojek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení (řas, plísní) a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Přídržnost vnějšího souvrství stávajícího ETICS k tepelně izolačnímu materiálu. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa, nebo aby došlo k porušení v tepelném izolantu. Přídržnost lepicí hmoty jako součásti nového ETICS. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

Rovinnost podkladu

Pro vnější souvrsví stávajícího ETICS je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 10 mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • weber therm elastik SAN systém s národním certifikátem
 • systém pro zdvojování ETICS bez demontáže stávajícího
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro dodatečné zateplení
 • ekonomicky výhodné řešení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • šetrné k životnímu prostředí

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Při montáži izolačníchdesek z šedého pěnového polystyrenu je třeba používat stínění z důvodu nadměrného ohřívání izolačních desek slunečním zářením.

Produkt je vhodný pro použití