ETICS weber therm elastik SAN mineral

Novinka
ETICS_weber-therm-elastik-SAN_motto-ctverec_01.jpg

systém na zesílení staticky stabilního ETICS

DEFINICE VÝROBKU

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů za použití desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny. Systém je certifikováný ke zdvojení zateplovacího systému. Má národní certifikát. Vychází z technických pravidel TP CZB 01-2014 Zdvojení ETICS.

Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

POUŽITÍ

Vnější tepelně izolační systém weber therm SAN a weber therm SAN minerál lze použít pro zdvojení ETICS pouze v případě, vyhoví-li zkouška posouzení smykové únosnosti in situ stávajícího ETICS podle technických pravidel CZB, Zdvojení ETICS TP CZB 01 – 2014. Celková tloušťka obou ETICS při použití izolantů z EPS nesmí překročit 300 mm, při použití izolantů z MW nebo při kombinaci izolantů z EPS a MW nesmí překročit 200 mm.

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

 • 30 – pro omítky weber.pas silikát, weber.pas extraClean, weber.pas extraClean active
 • 25 – pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technolgii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Detail založení ETICS na ETICS

 1. podklad (zdivo, panel)
 2. starý zateplovací systém
 3. lepicí hmota weber.therm elastik
 4. nový zateplovací systém
 5. hmoždinka
 6. nová soklová lišta se soklovým nástavcem s okapnicí
 7. stěrková hmota weber.therm elastik
 8. skleněná síťovina
 9. podkladní nátěr weber.pas podklad UNI
 10.  omítka weber.pas

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

SKLADBA SYSTÉMU

lepicí a stěrková hmota:
weber.therm elastik – lepicí a stěrková hmota Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

 • Standardní rozměry 10 00 × 500
 • Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. 
  Standardní rozměry:
  desky1000 × 500 mm
  desky 1000 × 600 mm
  lamely 1000 × 200 mm
  lamely 1000 × 333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplo vací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým posouzením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

Pro kotvení ETICS weber therm elastik SAN a weber therm elastik SAN mineral smí být použity pouze talířové plastové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spojek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODLAD

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení (řas, plísní) a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Přídržnost vnějšího souvrství stávajícího ETICS k tepelně izolačnímu materiálu. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa, nebo aby došlo k porušení v tepelném izolantu. Přídržnost lepicí hmoty jako součásti nového ETICS. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

ROVINNOST PODKLADU

Pro vnější souvrsví stávajícího ETICS je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 10 mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • weber therm elastik SAN systém s národním certifikátem
 • systém pro zdvojování ETICS bez demontáže stávajícího
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro dodatečné zateplení
 • ekonomicky výhodné řešení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • šetrné k životnímu prostředí

Poznámky

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Při montáži izolačníchdesek z šedého pěnového polystyrenu je třeba používat stínění z důvodu nadměrného ohřívání izolačních desek slunečním zářením.

Produkt je vhodný pro použití