ETICS weber therm keramik mineral

ETICS_weber_therm_keramik_02.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a lamel z minerální vlny s kolmou orientací vláken. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou obkladové pásky. Obkladové pásky jsou moderní povrchová úprava fasád a je architekty často navrhována.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou.

Přehled povrchových úprav

obkladový pásek

Cihelné pásky tažené:

Heluz ................................................................................................18,3 kg/m2
Feldhaus..............................................................................................25 kg/m2
Altek .................................................................................................11,2 kg/m2

Pásky řezané z lícových cihel:

Pásky Terca......................................................................................28,5 kg/m2
Pásky Röben....................................................................................21,2 kg/m2
Pásky Heylen ..................................................................................28,5 kg/m2
Pásky Vandemoortel.....................................................................28,5 kg/m2

Keramické pásky:

Pásky Ströher..................................................................................20,1 kg/m2
Pásky ABC keramik........................................................................19,8 kg/m2
Pásky Przysuch ..................................................................................21 kg/m2
Pásky Röben .......................................................................................23 kg/m2
Pásky Cremer &Breuer AG..........................................................21,6 kg/m2
Obkladové prvky z umělého kamene: Domin Art............................25 kg/m2
Betonové obkladové prvky: Viko ..........................................................25 kg/m2

lepení obkladových pásků
lepicí hmota – weber.xerm 862

Lepení obkladových pásků na základní vrstvu se provádí metodou oboustranného lepení. Lepicí hmota se nanáší na základní vrstvu zubovým hladítkem o velikosti zubu 6 × 6 mm, 8× 8 mm. Na keramický pásek se nanese zednickou lžící vrstva lepicí hmoty silná 1–2 mm.

spárování obkladových pásků
spárovací hmota – weber.color klinker, weber.color perfect

Použité obkladové pásky lze spárovat spárovací hmotou weber.color klinker. Pro spárování keramických obkladových pásků lze použít spárovací hmotu weber.color perfect.

dilatační spáry
Povrchovou úpravu z obkladových pásků je třeba rozdělit dilatačními spárami na dilatační celky. Velikost dilatačních celků vychází z rozměrů a členění fasády a je určena v projektové dokumentaci. Velikost dilatačního pole by měla být do 16 m2 s max. poměrem 4:3. Dilatační spáry se vyplní trvale pružným tmelem.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:

 • weber.therm elastik – lepicí a stěrková hmota
  Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry 1000× 500, tloušťky 10 – 200 mm.

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného poly styrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností v kombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou weber.therm elastik

Lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:

 • 1200× 200 mm
 • 1000× 333 mm

Desky z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 15 kPa a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:

 • 1000× 600 mm
 • 1000× 500 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

Základní vrstva ETICS weber therm keramik může být vyztužena:

 • 1x skleněnou síťovinou R 267 A101
 • 2x skleněnou síťovinou R 131 A101, weber.therm 131

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, hmoždinky s kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily).

Kotvení ETICS weber therm keramik se provádí hmoždinkami:

 • přes první vrstvu skleněné síťoviny R 131 A101 nebo weber.therm 131, druhá vrstva skleněné síťoviny se vkládá do ještě měkké vrstvy stěrkové hmoty
 • přes skleněnou síťovinu R267 A101

Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70mm do 475 mm.

Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6mm a délek 40 a 60 mm. Kotvení tepelně izolačního systému do dřevěných podkladů se provádí vrutem s antikorozní úpravou příslušné délky s použitím izolačního talířku.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, zdivo z cihelných bloků, beton, pórobeton. Tvarově a objemově nestabilní podklady je třeba posoudit a upravit individuálně.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s národním certifikátem
 • povrchová úprava keramický pásek
 • vysoká odolnost povrchu
 • architekty oblíbený ETICS
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce bytových domů
 • možno použít desky EPS i MW
 • dlouhá životnost

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Při montáži izolačních desek z šedého pěnového polystyrénu je třeba používat stínění sítěmi z důvodu nadměrného ohřívání izolačních desek slunečním zářením.

Doporučení pro návrh kotvení

ETICS weber therm keramik se posuzuje statickým výpočtem na sání větru pouze tehdy je-li kotvení systému provedeno přes skleněnou síťovinu s min. 6 ks hmoždinek na 1 m2 a plošná hmotnost obkladu činí max. 25 kg/m2. Nejsou-li splněny obě z výše uvedených podmínek současně, musí být únosnost vnějšího kontaktního zateplovacího systému s obkladem doložena podrobným statickým výpočtem s uvažováním hmotnosti obkladu, to znamená zohledněním kombinace vodorovné síly od větru a svislé síly od vlastní hmotnosti systému.

Kotvení ETICS weber therm keramik minerál se provádí talířovými šroubovými hmoždinkami s ocelovým trnem přes skleněnou síťovinu. Plošná hmotnost použitého obkladu činí max. 20 kg/m2.

Produkt je vhodný pro použití