ETICS weber therm keramik mineral

ETICS_weber_therm_keramik_02.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a lamel z minerální vlny s kolmou orientací vláken. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou obkladové pásky. Obkladové pásky jsou moderní povrchová úprava fasád a je architekty často navrhována.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou.

Obecné podmínky pro ETICS s obkladem

Na základě nových pravidel Technického a zkušebního ústavu stavebního pro posuzování ETICS s obkladem je třeba zohlednit zvýšené zatížení vlivem vlastní hmotnosti obkladových pásků na líci ETICS. Dochází ke zvýšenému smykovému namáhání izolantu a následně i lepicí hmoty, která přenáší hmotnost celého souvrství do podkladu. V závislosti na plošné hmotnosti obkladových prvků, typu použitého izolantu, a výšce objektu s ETICS weber therm keramik se staticky posoudí pouze na zatížení větrem, nebo na kombinaci zatížení větrem a zatížení smykem od vlastní hmotnosti systému.

Kotvení
Kotvení ETICS s obkladem se provádí pouze pomocí talířových šroubovacích hmoždinek s ocelovým šroubem, vždy přes skleněnou síťovinu. Kotvení ETICS weber therm keramik je třeba posoudit vždy statickým výpočtem na sání větru podle ČSN EN 1991-1-4 a v případě vyšší plošné hmotnosti obkladových prvků než 25 kg/m2 na kombinaci zatížení větrem a zatížení smykem.

Obkladové prvky
- keramické obkladové pásky
- cihelné obkladové pásky
- obkladové pásky z lehčeného betonu
- obkladové prvky z lehčeného betonu

lepicí hmota – weberxerm 862
Lepení obkladových pásků na základní vrstvu se provádí metodou oboustranného lepení. Lepicí hmota se nanáší na základní vrstvu zubovým hladítkem o velikosti zubu 6 × 6 mm, 8 × 8 mm. Na obkladový pásek se nanese zednickou lžící vrstva lepicí hmoty silná 1 – 2 mm.

spárování obkladových pásků / spárovací hmota
Keramické obkladové pásky, cihelné obkladové pásky a některé obkladové prvky z betonu nebo umělého kamene se spárují spárovací hmotou webermix 627, weberfug 872F nebo webercolor klinker.

dilatační spáry
Povrchovou úpravu z obkladových pásků je třeba rozdělit dilatačními spárami na dilatační celky. Velikosti dilatačních celků vychází z rozměrů a členění fasády a jsou určeny v projektové dokumentaci. Velikost dilatačního pole by měla být do 16 m2 s max. poměrem
4:3. Dilatační spáry se vyplní trvale pružným tmelem. Řešení dilatačních spár v obkladu je součástí projektové dokumentace.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:
webertherm elastik – lepicí a stěrková hmota Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry: 1000 × 500 mm tloušťky 60 – 300 mm.

Na soklové partie staveb, jako příslušenství ETICS, soklové desky z extrudovaného polystyrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností v kombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou webertherm elastik.

Lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 80 kPa a s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:
– 1 200 × 200 mm
– 1 000 × 333 mm

Desky z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 15 kPa a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:
– 1 000 × 600 mm
– 1 000 × 500 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplo vací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

Základní vrstva ETICS weber therm keramik může být vyztužena:

  1. 1× skleněnou síťovinou R 267 A101
  2. 2× skleněnou síťovinou R 131 A101, webertherm 131

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým posouzením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

Kotvení ETICS weber therm keramik se provádí hmoždinkami:

  1. přes první vrstvu skleněné síťoviny R 131 A101 nebo webertherm 131, druhá vrstva skleněné síťoviny se vkládá do ještě měkké vrstvy stěrkové hmoty
  2. přes skleněnou síťovinu R267 A101 Používají se šroubovací talířové hmoždinky s ocelovým vrutem průměru 8 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spojek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, zdivo z cihelných bloků, beton, pórobeton. Tvarově a objemově nestabilní podklady je třeba posoudit a upravit individuálně.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • systém s národním certifikátem
  • vhodný pro rodinné domy
  • pro novostavby i dodatečné zateplení
  • možno použít desky EPS i MW
  • výhodný poměr kvalita/cena
  • dlouhá životnost

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Při montáži izolačních desek z šedého pěnového polystyrénu je třeba používat stínění sítěmi z důvodu nadměrného ohřívání izolačních desek slunečním zářením.

Produkt je vhodný pro použití