weberimpregnace

Cz.Weber

prostředek k impregnaci fasády

Definice výrobku

Transparentní impregnační nátěr na vodní bázi.

Použití

Je určen na hyrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky weberpas marmolit, betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. Povrchy ošetřené prostředkem weberimpregnace je možno čistit proudem čisté studené vody, případně lze použít weberfasádní čisticí prostředek.

Číslo výrobku

  • WIMP

Barva

Nátěr je transparentní.

Spotřeba

cca. 0,1 až 0,2 kg/m2 podle savosti podkladu, na vysoce savé podklady i více

Balení

  • V 1 l a 5 l PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Vhodná teplota podkladu a vzduchu pro aplikaci je od +15 do +25 °C. Z důvodu široké škály povrchů doporučujeme před samotným použitím provést test snášenlivosti povrchové úpravy s odstraňovačem.

Nářadí

Váleček, štětec, stříkací zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje se očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • hydrofobizace soklových částí staveb
  • vhodné na omítku weberpas marmolit
  • vytvoří samočistící povrch
  • vysoká paropropustrnost

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotě od +5 do +25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Důležité upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Produkt je vhodný pro použití