webersan vyrovnávací WTA

Cz.Weber

Použití

Základní porézní omítka

webersan vyrovnávací WTA je součástí sanačního omítkového systému WTA. Základní porézní omítka weber.san vyrovnávací WTA slouží k zachycení solí při vysokém stupni zasolení podkladu a snižuje možnost prostupu uvolněných solí do následné vrstvy sanační omítky na fasádách a vnitřních plochách. Základní porézní omítka webersan vyrovnávací WTA se rovněž používá k vyrovnání nerovností na vlhkém a zasoleném zdivu.

Poptej Weber

Definice výrobku

Suchá minerální maltová směs určená pro použití jako základní porézní omítka v systému sanačních omítek WTA, prášková.

Číslo výrobku

SAZ 810

Spotřeba

11kg/10 mm vrstva/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad pro omítání musí být vyčištěný od prachu, výkvětů a uvolněných částí. Kontrola podkladu se provádí podle platných směrnic. Starou vlhkou omítku je třeba oklepat do vzdálenosti alespoň 1 m od okrajů vlhkých míst. Změklé, uvolněné nebo zpuchřelé části zdiva odstraňte. Původní zdivo vyčistěte a odpovídajícím způsobem dozděte. Nakonec vyškrábejte všechny spáry ve zdivu do hloubky cca 10–20 mm. Povrch zdiva případně ostříkejte pískem (bez přídavku vody). Zdivo podhoďte podkladovým postřikem webersan podhoz (SAZ 800). Podle druhu a nasákavosti podkladu a podle povětrnostních podmínek podklad navlhčete.

Podmínky pro zpracování

teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • odpuzuje vodu
  • odolný vůči solím
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití
  • pro strojní i ruční zpracování
  • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití