Řešení fasád dřevostaveb s difúzně otevřeným obvodovým pláštěm

systém Weber – diffusheet

Konstrukce obvodových plášťů dřevostaveb

Jsou známy dva stavebně-fyzikální principy plášťů dřevostaveb

Konstrukce obvodového pláště budov můžeme z pohledu problematiky pohybu vodních par rozdělit na dva typy. Konstrukce difúzně uzavřené a konstrukce difúzně otevřené

Konstrukce difúzně uzavřené

U konstrukcí difúzně uzavřených je ze strany interiéru instalována paronepropustná vrstva tzv. parozábrana a tou je zabráněno vstupu vodní páry do konstrukce. Parozábrana má ekvivalentní difúzní tloušťku Sd větší než 120 m. Umístění paronepropustné vrstvy na straně interiéru je důležité, protože u obytných budov se vodní pára pohybuje z interiéru do exteriéru více jak 8 měsíců v roce.
Difúzně uzavřené dřevostavby se běžně zateplují zateplovacími systémy určenými na podklady z desek na bázi dřeva a není zde kladen důraz na jejich paropropustnost

Konstrukce difúzně otevřené

U difúzně otevřených konstrukcí naopak vstup vodní páry do konstrukce povolujeme a vhodnou skladbou obvodového pláště zajišťujeme,  aby v konstrukci nedocházelo ke hromadění vlhkosti.
Ze strany interiéru se umísťuje vrstva, tzv. parobrzda s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd < 5 m. Tato vrstva přibrzdí vstup vodní páry do konstrukce z interiéru tak, aby vodní pára v konstrukci nekondenzovala.
Tyto difúzně otevřené konstrukce nelze zvenčí obalit měně propustným zateplovacím systémem, který v sobě kombinuje např. desky z pěnového polystyrenu s akrylátovou omítkou.

Je známo, že plyny se pohybují dvěma možnými způsoby. Konvekcí,  kde hnací silou je rozdíl tlaků a difúzí, kde hnací silou je rozdíl parciálních tlaků nebo alternativně rozdíl koncentrací. Difúze může vzniknout pouze ve směsi plynů. Ve stavební fyzice se bavíme o směsi vodní pára a suchý vzduch. Konvekce – proudění spárami v pláštích budov má za následek nekontrolovatelné ztráty tepla a proto je třeba ji v pláštích budov eliminovat. Dále je třeba zajistit, aby procházející vlhkost neohrozila bezpečnost dřevěných prvků.

Skladba obvodového pláště difúzně otevřené konstrukce dřevostavby

Nosnou konstrukcí obvodového pláště konstrukce je konstrukce vytvořená z dřevěných hranolů. Z vnitřní strany jsou na nosnou konstrukci připevněny parobrzda a vnitřní předstěna na laťovém roštu. Prostor mezi nosnou konstrukcí obvodového pláště a laťovým roštem je vyplněn prodyšnou vláknitou tepelnou izolací. Z vnější strany je na dřevěnou nosnou konstrukci připevněn zateplovací systém Weber – diffusheet.

Skladba zateplovacího systému Weber – diffusheet

Zateplovací systém Weber – diffusheet je tvořen dřevovláknitými izolačními deskami, které jsou k nosné konstrukci připevněny pomocí vrutů, sponek nebo hmoždinek. Používají se desky Pavatex v tloušťkách 60, 80, 100, 120 mm.

Povrchová úprava

Jako povrchovou úpravu fasády systému Weber – diffusheet je třeba použít prodyšné vnější souvrství, které se na izolační desky nanáší bez použití podkladního nátěru

Základní vrstva

Základní vrstva se provádí hmotou webertherm clima LZS 750 se skleněnou síťovinou webertherm 117 nebo webertherm 131. Základní vrstva se provádí v tloušťce 5 až 6 mm. Stěrková hmota webertherm clima LZS 750 nejprve hladkou stranou vetře do povrchu dřevovláknité desky (obr. 1). Následně se ze stěrkové hmoty pomocí zubového hladítka s půlkulatým zubem 10 mm vytvoří vlny (obr. 2). Do vytvořených vln se osadí skleněná síťovina tak, že bude cca. 4 mm nad povrchem dřevovláknité desky (obr. 3). Po mírném zatuhnutí vytvořených vln se doplní stěrková hmota webertherm clima LZS 750 tak, že bude vytvořená rovnoměrná vrstva a skleněná síťovina bude celoplošně pokryta stěrkovou hmotou. Povrch základní vrstvy se uhladí nerezovým hladítkem (obr. 4). Krytí skleněné síťoviny je 1 mm ve spojích síťoviny 0,5 mm.

Omítka

Na finální úpravu se použije tenkovrstvá omítka weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas extraClean, s podkladním nátěrem weberpas podklad UNI.
Skladbu cele konstrukce obvodového pláště včetně povrchové úpravy je třeba ověřit tepelně technickým výpočtem.

Srovnání skladby

Srovnání skladby difúzně uzavřené a difúzně otevřené konstrukce obvodového pláště

Difúzně uzavřená konstrukce

 1. vnitřní předstěna
 2. vnitřní izolace
 3. laťový rošt pro předstěnu
 4. parozábrana
 5. svislé prvky nosné konstrukce stěny
 6. vnitřní izolace
 7. vodorovné prvky nosné konstrukce stěny
 8. vnější opláštění
 9. kontaktní zetplovací systém – weber therm elastik W
 10. vnější souvrství - armovaná základní vrstva, omítka

Difúzně otevřená konstrukce, systém Weber - diffusheet

 1. vnitřní předstěna
 2. vnitřní izolace
 3. laťový rošt pro předstěnu
 4. parobrzda
 5. vnitřní izolace
 6. svislé prvky nosné konstrukce stěny
 7. vodorovné prvky nosné konstrukce stěny
 8. vnější opláštění - dřevovláknitá deska Pavatex
 9. vnější souvrství - armovaná základní vrstva, omítka

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.