Jak provádět zateplení domu ETICS, kde obvodovou konstrukci tvoří dřevostavba?

Dřevostavby, nyní velice populární téma. Jak je ale správně zateplit? Vzhledem k tomu, že dřevo je pružné, je nutné pracovat se speciálními tmely.

Řešení

 1. Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují vruty s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky. K napojení profilů je možno použít plastové spojky.

 2. Lepicí hmota webertherm flex je jednosložková, bezcementová, v pastózní konzistenci, připravená k okamžitému použití. Variantně lze použít webertherm technik v případě nutnosti s použitím podkladního nátěru weberpodklad haft.

 3. Při lepení na rovné dřevěné podklady se hmota nanáší na izolant celoplošně, zubovým hladítkem.

 4. Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.

 5. Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne.

 6. Při formátování rohové desky s výřezem je třeba dodržet minimální rozměry dle obrázku. Platí pro izolační desky z EPS a desky z MW s podélnou orientací vláken. Neplatí pro lamely z MW.

 7. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na boční stěny izolantu.

 8. Izolační talířky s vruty se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla 24 – 48 hod. po lepení. Izolant se kotví vruty s izolačním talířkem. Vrch izolačního talířku je v rovině s povrchem izolantu.

 9. Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 × 500 mm.

 10. Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se vyztuží osazením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.

 11. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 × 200 mm vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.

 12. Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty předem nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100 mm. Jako armovací stěrka se používá zásadně hmota webertherm elastik.

 13. Povrch základní vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách. Při broušení nesmí dojit k poškození skleněné síťoviny. Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní.

 14. Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabrou šením základní vrstvy podél okapničky soklového profilu.

 15. Spáry mezi systémem a jinou konstruk cí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému. Podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.

 16. Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Pro dřevostavby se používají pouze pastózní omítky: silikonové, silikátové, silikonsilikátové a akrylátové.

 17. Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.