Jak provádět soklové partie staveb?

Soklová část fasády patří k velmi exponovaným částem stavby. Často, hlavně při rekonstrukcích a renovacích fasád jí není věnována dostatečná pozornost.

Běžné problémy, které můžete vyřešit

Řešení soklových částí staveb

Řešení soklových částí staveb může být provedeno pomocí kontaktního nebo provětrávaného zateplovacího systému.

Soklová část fasády patří k velmi exponovaným částem stavby. Často, hlavně při rekonstrukcích a renovacích fasád jí není věnována dostatečná pozornost. Sokl stavby přiléhá těsně k okolnímu terénu, okapnímu chodníku, nebo jiné zpevněné ploše. Je namáhán především ostřikující srážkovou vodou, sněhem, ale také mechanicky pohybem osob. U starších staveb, které nemají dostatečné hydroizolace je soklová část stavby exponována též vzlínáním vody z podzákladí. Voda ostřikující z chodníku nebo voda vzlínající z podzákladí v sobě může obsahovat rozpuštěné soli, hlavně v zimě kdy se solí chodníky, které společně s nízkou teplotou poškozují omítky soklů.

Jestliže zateplujeme fasádu soklu kontaktním zateplovacím systémem, většinou se jako izolant používají izolační desky z extruovaného polystyrenu nebo perimetru z důvodu nízké nasákavosti a vysoké mechanick odolnosti. Pro zajištění životnosti zateplení soklové části stavby je třeba zajistit, aby voda stékající po fasádě stavby byla odvedena pomocí okapní hrany soklového profilu nebo okapnice pryč a nezatékala do spáry mezi zateplením fasády a soklové části. Voda stékající z fasády musí být odváděna od stavby správnou úpravou přilehlého terénu nebo pomocí drenážního systému. V žádném případě se voda stékající z fasády nesmí hromadit v místech, zapuštění zateplení soklu pod terén, aby nedocházelo k jeho trvalému zvlhčování.

Pro zateplení soklové části stavby se zvýšenou vlhkostí je vhodné použít provětrávaný zateplovací systém, který je schopen působením proudění vzduchu v mezeře mezi izolantem a fasádní deskou odvádět vlhkost z konstrukce. Provětrávaný zateplovací systém se skládá z fasádních desek, nosného roštu, kotevních prvků a tepelné izolace. Důležitá je vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a fasádními deskami, která zajišťuje provětrávání fasády. Stejně jako kontaktní zateplovací systém (ETICS), tak i provětrávaný zateplovací systém, je třeba navrhnout projektantem v projektové dokumentaci.

Fasádní deska

Jako fasádní je navržena cementová fasádní deska Aquaroc.

Fasádní deska Aquaroc se na vnějším povrchu opatří tenkovrstvou omítkou weberpas, případně fasádním nátěrem weberton. Hrany desky se opatří fasádním nátěrem weberton. Vhodné je použít tenkovrstvou omítku weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas extraClean nebo weberpas marmolit včetně podkladního nátěru. Jako nátěr je vhodné použít fasádní nátěr weberton micro V včetně podkladního nátěru. Desky se řežou pomocí kotoučové pily se zuby opatřenými tvrdokovem. K nosnému roštu se deska Aquaroc šroubuje speciálními vruty. Desky se šroubují tak, že krajní vrut musí být umístěn min. 50 mm od vodorovné hrany desky a 30 mm od svislé hrany desky. Mezi sebou mají vruty maximální rozteč 500 mm.

Rozměry
Délka: 900 mm, 2500 mm
Šířka: 1200 mm,
Tloušťka: 12,5 mm
Hmotnost: 13,5 kg/m2

Nosný štít

Nostný rošt se vytváří z hliníkový L profilů 50 × 30 × 1,5 mm. Profily jsou většinou délky 2 m. Nosné profily roštu se osazují do kotevních profilů a připevňují se samořeznými vruty. Běžně se profily nosného roštu osazují ve vzdálenosti 600 mm. V exponovaných částech, tj. na rozích objektu se vzdálenost nosných profilů zmenšuje na ½ vzdálenosti nosných profilů v ploše.

Kotvení nosného roštu

Nosný rošt se kotví do podkladu pomocí kotevních profilů. Kotevní profily jsou vyráběny z pozinkovaného plechu a vyráběny ve výškách od 60 mm do 3 000 mm po 20 mm. Pro upevnění kotevních profilů k podkladu se používají vruty ø 8 mm se šestihrannou hlavou a hmoždinky ø 10 mm. Pod hlavu vrutu se vkládá obdélníková podložka, která zajišťuje přiléhající část kotevního profilu před deformací.

Tepelná izolace

Jako tepelný izolant se použijí desky z hydrofobizované minerální vlny určené pro odvětrávané fasády. Tloušťka desek je dána projektovou dokumentací. Izolační desky jsou k podkladu kotveny min. 6 ks plastových talířových hmoždinek.

Vzduchová mezera

Provětrávání fasády zajišťuje vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a fasádními deskami. Provětrávaná mezera se běžně navrhuje v tloušťce od 20 do 50 mm. Proudění vzduchu v provětrávané mezeře zajišťuje ve spodní části děrovaný plech a v horní části mezera v opláštění široká od 20 do 50 mm.

Detail soklové části systému

 1. Pastovitá omítka weberpasvčetně podkladního nátěru

 2. Skleněná síťovina

 3. Lepicí a stěrková hmota webertherm elastik

 4. Izolační desky EPS 70 F 140 mm

 5. Lepící a s těrkový tmel webertherm elastik

 6. Plastová talířová hmoždinka

 7. Obvodové zdivo – plná cihla CP 300 mm

 8. Hydroizolace

 9. Soklový profil se zatloukací hmoždinkou pro kotvení

 10. soklového profilu 10. Těsnicí páska

 11. Lepicí hmota

 12. Izolační soklové desky perimetr 110 mm připevněné lepicí hmotou

 13. Lepící a stěrková hmota webertherm elastik

 14. Skleněná síťovina R 117

 15. Omítka weberpas marmolit včetně podkladního nátěru

 16. Okapní chodník

 17. Nopová delta fólie