ETICS weber therm elastik Z mineral

ETICS_weber_therm_elastik_Z_02.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky webermin, weberpas akrylát, weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas extraClean, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active.

POUŽITÍ

Zateplovací systém ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem světelné odrazivosti HBW nejméně:

 • 30 - pro omítky webermin, weberpas silikát, weberpas extraClean, weberpas extraClean active
 • 25 - pro omítky weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas topDry, weberpas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému (ETICS) se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy webermin lze použít weberpodklad A.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

SKLADBA SYSTÉMU

upevnění:

 • webertmel 700 / LZS 700
 • webertherm klasik / LZS 710
 • webertherm elastik / LZS 720
 • webertherm technik / LZS 730
 • webertherm elastik Z / LZS 720Z

tepelná izolace:

 • tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno
 • tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa
 • tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa

dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky:

 • Weber: SD-5, PN8, CN8, SLD-5, SRD-5
 • Ejot: Ejotherm STR U, STR U 2G, H1 eco, H3, H4 eco
 • Bravoll: PTH-KZ, PTH-S, PTH-SX, PTH-EX
 • Rawlplug: TFIX-8M, TFIX-8P, TFIX-8S, TFIX-8ST-ECO
 • Fischer: Termofix – CF8, Termoz – PN8, 8U, CN8, CS8, SV II ecotwist
 • Hilti: SD-FV, SDK-FV, Helix D8-FV, HTH 8, SX-FV, HTS-M, HTR-P, HTR-M
 • nastřelovací hmoždinky: XI-FV

základní vrstva:

webertherm elastik Z LZS 720Z

armovací tkanina:

 • skleněná síťovina: R 117 A 101, webertherm 117, R 131 A 101, webertherm 131

podkladní nátěry:

 • weberpas podklad UNI NPU 700
 • weberpodklad A NPA 100

povrchová úprava:

 • webermin
 • weberpas akrylát
 • weberpas silikát
 • weberpas silikon
 • weberpas extraClean
 • weberpas aquaBalance
 • weberpas extraClean active

nátěry:

 • weberton akrylát NFAKR

příslušenství k systému:

 • soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky
 • rohové profily Al, rohové profily plastové
 • okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
 • dilatační profily
 • ostatní profily

lepicí a stěrková hmota:
webertherm elastik Z
 – lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:

 • desky 1000 × 500 mm
 • desky 1000 × 600 mm
 • lamely 1200 × 200 mm
 • lamely 1000 × 333 mm

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného poly styrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností v kombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou webertherm elastik.

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 mm do 475 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

lepicí a stěrková hmota tevamin Z

Je určená pro aplikace v rozsahu teplot vzduchu od +1 °C do +15 °C a vlhkostních podmínek do 80%. Teplota podkladu musí být nad +1 °C. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +1 °C min. do 6 hodin po aplikaci. Po 6 hodinách od aplikace nesmí teplota vzduchu klesnout pod -5 °C po dobu 48 hodin.

ostatní omítky a lepicí a stěrkové hmoty

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODLAD

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, zdivo z cihelných bloků, beton, pórobeton.

ROVINNOST PODKLADU

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro chladné období
 • aplikace lepicí a stěrkové hmoty tevamin Z od +1 °C
 • prodloužení stavební sezóny
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW

Poznámky

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití