ETICS weber therm elastik E

ETICS_weber_therm_elastik_E_04.jpg

V nější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

Použití

Zateplovací systém ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW:

 • 30 - pro omítky weber.pas silikát, weber.pas extraClean
 • 25 - pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

 

Skladba ETICS weber therm elastik E

Přehled povrchových úprav

druh   zrnité   rýhované  
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weber.pas akrylát  OP115Z    OP120Z       OP120R    OP130R  
weber.pas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R     
weber.pas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weber.pas topDry  OP615Z    OP620Z       OP620R    OP630R  
weber.pas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R     
weber.pas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weber.pas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R     

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota: weber.therm elastik

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:

Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry 1000 x 500 tloušťky 10 – 200 mm.

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného polystyrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností.

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

 

Standardní rozměry:

desky 1000 x 500 mm

lamely 1000 x 200 mm

lamely 1000 x 333 mm

 

výztužná skleněná síťovina:

Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy alkalivzdorná. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky

Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 395 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm. Kotvení tepelně izolačního systému do dřevěných podkladů se provádí vrutem s antikorozní úpravou příslušné délky s použitím izolačního talířku.

ostatní příslušenství:

K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily

Spotřeba

0,20 - 0,30 kg/m 2

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž zateplovacího systému (ETICS) nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, zdivo z cihelných bloků, beton, pórobeton. Tvarově a objemově nestabilní podklady je třeba posoudit a upravit individuálně. Desky na bázi dřeva (dřevotřískové, dřevoštěpkové, sádrovláknité, cementotřískové) musí být pevné, bez průhybu, zbytků nátěru a mastných skvrn.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s národním certifikátem
 • systém s Evropským technickým schválením dle ETAG 004
 • systém splňuje požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZB 05-2007
 • optimální pro panelové a montované stavby
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce bytových domů
 • možno použít desky EPS i MW
 • s použitím lepicí hmoty LZS 730
 • vhodný pro zateplení dřevostaveb
 • dlouhá životnost
 • skladba ETICS weber therm

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití