ETICS weber therm elastik W mineral

Novinka
ETICS_weber_therm_elastik_W.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního poly styrenu. Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

POUŽITÍ

Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí zhotovených z hoblovaných prken z měkkého dřeva, dřevo štěpkových desek OSB, dřevotřískových desek, cementotřískových desek CETRIS a sádrovláknitých desek RIGIDUR.

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

 

  • 30 - pro omítky weber.pas silikát, weber.pas extraClean
  • 25 - pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

 

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

SKLADBA ETICS WEBER THERM ELASTIK W MINERAL

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému (ETICS) se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy weber.min lze použít weber.podklad A.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

SKLADBA SYSTÉMU

Lepicí hmota:

weber.therm technik
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

weber dispersions-kleber
Hmota na bázi disperzních pojiv.

Stěrková hmota:

weber.therm elastik
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Tepelné izolanty:

Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry 1000 x 500 mm, tloušťky 10–200 mm.

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného poly styrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností.

Výztužná skleněná síťovina:

Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

Kotevní prvky:

Pro kotvení izolačních desek se používají plastové izolační talířky s vrutem.

Ostatní příslušenství:

K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5°C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot.

Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODLAD

Podklad pro zateplovací systém je obvodový plášť dřevěných staveb zhotovený z hoblovaných prken z měkkého dřeva, dřevoštěpkových desek OSB, dřevotřískových desek, cementotřískových desek CETRIS a sádrovláknitých desek RIGIDUR. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

ROVINNOST PODKLADU

Pro ETICS připevněný k podkladu pomocí lepící hmoty a hmoždinek je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20 mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • systém s národním certifikátem
  • vhodný pro dřevěné rodinné domy, bytové domy i průmyslové budovy
  • pro novostavby i dodatečné zateplení
  • dlouhá životnost
  • vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

Poznámky

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Při montáži izolačních desek z šedého pěnového polystyrénu je třeba používat stínění sítěmi z důvodu nadměrného ohřívání izolačních desek slunečním zářením.

 

Produkt je vhodný pro použití