weberdur terralit

Cz.Weber

tepelně izolační omítka

Použití

Na zlepšení tepelné izolace venkovních i vnitřních ploch u novo staveb i starých budov.

Poptej Weber

Spotřeba

  • 1 pytel/0,6 m2/vrstva 4 cm
  • Spotřeba vody 0,75l / pytel 10 kg

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná, tepelně izolační,suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem.

Barva

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení

Je vyrobena na bázi cementu, minerálních plniv, perlitu a modifikujících přísad vápna

Balení

  • V 10kg pap. obal, 60ks - 600kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Používá se na venkovní i vnitřní plochy. Jako podklad pod omítku je vhodný každý dobřea rovnoměrně savý podklad, který je nepo-hyblivý a nesrážlivý, neobsahuje vodou roz-pustné prvky, je pevný, suchý.Podklad se mírně navlhčí čistou vodou a po-tom se upraví provedením podkladního pod-hozu hmotou weber.dur podhoz MC665.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a deš-ti. Neaplikovat při teplotách nad 25 °C. Proti rychlému vysychání chránit zakrytím čerstvé omítky plachtou, případně kropením vodou.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dře-věné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka. Při strojní aplikaci – omítací stroj.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • zvýšení tepelné izolace
  • vysoce propustná pro vodní páry
  • nepraská ani ve větších vrstvách
  • λ = 0,170 W/mK

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad se nepovoluje.Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití