weberdur RS1

Cz.Weber

Jádrová vápenocementová omítka s vyšším podílem vápna, pro vnitřní i vnější použití

Definice výrobku

Vápenocementová suchá omítková směs pro strojní i ruční zpracování. Jednovrstvá omít-ka nebo jako podkladní omítka pod jemné a ušlechtilé omítky.

Použití

weber.dur RS1 – prodyšná vpc podkladní omítka pro všechny minerální podklady.Zejména vhodná při opravách starých domů, sanacích původních omítek. Vytváří optimální klima v interiéru. Jednoduché zpracování.

Spotřeba

m214 kg/m2/10 mmspotřeba vody: 6 l/25 kg

Barva

Přírodně šedá

Složení

Hmota na bázi anorganických pojiv, křemen-ného písku, modifikujících přísad.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-vený volných kousků, prachu, nečistot a do-statečně navlhčeny.Před nanesením směsi na podklad (cihla, beton, kámen, atp.) je nutné upravit podklad postřikem s cementovou maltou - weber.dur podkladMC665

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v roz-mezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým nega-tivním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dře-věné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka.Při strojní aplikaci - omítací stroj (PFT, Uelzener, M-Tec).

Čištění

Nářadí, nádoby, stroj se ihned po použití očistí vodou

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • prodyšná
  • vhodná pro aplikace v kuchyních, prádelnách, sklepech
  • pro strojní i ruční zpracování
  • jednoduché zpracování
  • obsahuje vyšší podíl vápna

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekáva-ných mrazech nepoužívat.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití