weberdur lehčený

Cz.Weber

vícevrstvá jádrová omítka ruční

Definice výrobku

Lehčená, sucha omítková směs pro strojnía ruční zpracování na cihly, beton, pórobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiér.

Poptej Weber

Použití

Weber.dur lehčený – lehká podkladní omítka pro všechny minerální podklady, zejména pro zdivo o objemové hmotnosti ≥ 700 kg/m3.

Barva

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení

Hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad

Spotřeba

11,5 kg/10 mm/m2 spotřeba vody 7 l/20 kg

Uvedená spotřeba je orientační a může se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

 • Ve 20 kg pap. obal.48 ks – 960 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-vený volných kousků, prachu, nečistot a do-statečně navlhčeny.Před nanesením směsi doporučujemena podklad (z monolitického betonu) provést postřik cementovou maltou, druhem we-ber.dur podhoz, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v roz-mezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým nega-tivním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dře-věné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka. Při strojní aplikaci – omítací stroj.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

 

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • vysoký modul pružnosti
 • vhodná pro vyrovnání křivého zdiva
 • ideální pro zdivo s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
 • bez pnutí
 • velmi vhodná pro nehomogenní podklady
 • pro strojní i ruční zpracování
 • vysoce přilnavá
 • odpuzuje vodu
 • minimální tepelná vodivost
 • nízká objemová hmotnost
 

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekáva-ných mrazech nepoužívat

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití