weberdur klasik RU

Cz.Weber

Vícevrstvá jádrová omítka pro ruční zpracování.

Definice výrobku
Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.
Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.
Technická data
Zrnitost směsi: 4 mm
Pevnost v tlaku: 1,5 – 5 MPa
Přídržnost min.: 0,3 MPa
Doba zpracovatelnosti: 90 minut
Obj. hm. v suchém stavu: 1 720 kg/m3

Použití
weberdur klasik RU – vícevrstvá jádrová omítka.
 

Spotřeba m2
weberdur klasik RU cca 16 ,5 kg/10 mm/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
 

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad. Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou weberdur podhoz MC 665.
Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.
Nářadí
Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.
Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro ruční zpracování
  • vhodná pro exteriér i interiér
  • weber.dur klasik RU je vhodný jako podklad pro jemné minerální omítky

Poznámky

Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte
své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití