weberdur klasik JRU

Cz.Weber

Vícevrstvá jádrová omítka pro ruční zpracování. 

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.

Poptej Weber

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojivaa modifikujících přísad

Použití

Weber.dur klasik RU, JRU – vícevrstvá jádrová omítka.Weber.dur mono RU – povrch lze zpraco-vat tak, že není nutné provádět následné štukování.

Spotřeba

weber.dur klasik RU cca 16,5 kg/10 mm/m2

weber.dur klasik JRU cca 16 kg/10 mm/m2

weber.dur mono RU cca 1 5 kg/10 mm/m2

 

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-vený volných kousků, prachu, nečistot a do-statečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvár-nice) provést postřik cementovou maltouweber.dur podhoz MC 665.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro ruční zpracování 
  • vhodná pro exteriér i interiér
  • weber.dur klasik RU je vhodný jako podklad pro jemné minerální omítky

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.

Produkt je vhodný pro použití