weberdeco mal

Cz.Weber

Definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití.

Použití

Barva je vhodná k nátěrům omítek, betonu, sádrokartonu a na vyzrálé vápenné nátěry.

Vydatnost

6 – 8 m2 z 1 kg nátěru v jedné vrstvě

Uvedená hodnota je orientační a může se odlišovat dle ředění, druhu podkladu a způsobu zpracování.

Složení

Vnitřní disperzní nátěrová hmota s organickými pojivy a vápencovým plnivem.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013.

Balení

  • V 5, 15 a 25 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +5 °C.

Ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování

Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 20%. Krycí nátěr a případné další vrstvy se provádí barvou ředěnou vodou maximálně do 10 %. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2-4 hodiny, vždy po dokonalém zaschnutí předcházející vrstvy.

Sádrokarton

Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 5%. Krycí nátěr se provádí zpravidla barvou neředěnou.

Použité nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Disperzní, matný nátěr pro vnitřní použití
  • ředitelný vodou
  • otěruvzdorný
  • nátěr lze tónovat
  • bělost 92%
  • atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Nátěr nelze doobjednávat na dříve vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.

Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15 – 25 °C. Vhodné ředění, spotřebu, vhodnost nářadí použitého k realizaci a případně barevnost nátěru doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití