adhezní emulze H

Cz.Weber

emulze ke zvýšení přilnavosti omítky

Definice výrobku

Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem.

Použití

Na přípravu malty na opravy fasád, do maltovin cementových i vápenocementových. Použitím emulze H se podstatně zlepší přilnavost malty. Dosáhne se trvalého spojení staré a nové omítky. Malta s přidanou emulzí nevytváří trhliny ani při hrubších vrstvách. Příznivě ovlivňuje její zpracovatelnost.

Číslo výrobku

H 716

Spotřeba

Adhezní emulze H 4 kg/40 kg pytel om.

Balení

  • V 5 kg nebo 20 kg PE obalech, 64 ks nebo 12 ks/pal

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený všech uvolněných, snadno se odlupujících částí starých omítek a zbytků nátěrů a důkladně očištěn vodou.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při natírání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Nářadí

Štětka, plastové vědro.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Zvyšuje přlnavost nanášené omítky
  • K opravě starých štukových omítek.
  • Zvyšuje plasticidu směsi.
  • Přidáním do směsi zamezí prasklinám ve štuku

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití