webertec superflex D2

Cz.Weber

reaktivně tuhnoucí vysoce flexibilní těsnící stěrka

Použití

K utěsnění trhlin ve vnitřních a vnějších prostorách staveb.

Poptej Weber

Definice výrobku

Vysoce flexibilní, reaktivně rychletuhnoucí těsnicí stěrka s novou technologií pojiv k utěsnění trhlin ve vnitřních i vnějších prostorách staveb.

Barva

Šedá.

Číslo výrobku

SAB 176

Spotřeba

 • 3,7 kg/m/ 3 mm

Balení

 • Ve 24kg plastových vědrech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být celistvý, čistý, bez volných částic. Zbytky vodoodpudivých látek (olej ze šalování, barvy, tuky) je nutno odstranit. Velmi savé podklady natřete přípravkem weber.podklad A ředěným v poměru 1 : 5. U vnitřních izolací je třeba jako ochranu před zpětným pronikáním vlhkosti nanést nepropustnou egalizační vrstvu weber.tec 933. Neúplné spáry, otvory a rozšiřující se trhliny je nutno uzavřít a přesahující hrany odsekat. Před nanášením vrstvy je zapotřebí napojení vnější stěny zakulatit maltou do fabionu a/nebo betonovou patku zkosit tak, aby byl zajištěn plošný přechod izolace. Jako maltu pro fabiony lze použít výrobek weber.tec 933. Proveďte tenkovrstvou egalizaci se stěrkou weber.tec superflex D2, smíchanou v poměru 1 : 0,5 s vypalovaným křemičitým pískem (zrnitost 0 – 0,5 mm).

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Speciální míchací nástavec do vrtačky, vrtačka, nerezové hladítko, nerezová lžíce, štětka, vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • rychle tuhnoucí - po 90 min lze upravovat
 • po 4 hod pochůzný, možnost obkladu
 • schnutí nezávislé na povětrnosti
 • nezávadný pro podzemná vodu
 • vytvrzuje bez trhlin a předpětí i při zatížení větrem a UV
 • odolnost vůči mrazu, stárnutí a UV záření
 • síranovzdorný
 • jednosložkový
 • nevyžaduje dodatečnou úpravu
 • nepropustný i pro tlakovou vodu
 • překrývá trhliny do 2mm

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem!

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití