webertec 930

weber-tec-930.jpg

Minerální hydroizolační stěrka pro nádrže s vodou, jakož i pro stavební konstrukce, které jsou v přímém kontaktu se zemní vlhkostí.

Použití

Na ochranu armatury v betonu před korozí a jako produkt zvýšení přídržnosti vysprávkové malty k armatuře.

Definice výrobku

Suchá omítková směs určená k vytváření hydroizolace u nádrží s vodou a pro izolaci stavebních konstrukcí, které jsou ve styku se zeminou.

Barevné odstíny

Šedá.

Číslo výrobku

SAB 930

Spotřeba

 • Půdní vlhkost 4 kg/m2
 • Netlaková voda 5 kg/m2
 • Tlaková voda 6 kg/m2
 • Negativní tlak vody 6 kg/m2

Balení

 • Ve 25 kg papírových pytlích.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně nosný, čistý, pevný, nepromrzlý, tvarově stálý a nesmí obsahovat materiály omezující přilnavost. Pečlivě je třeba odstranit uvolněné nebo odlupující se nánosy malty a nátěrů. Musí být vytvořen otevřený kapilární systém. Podklad navlhčete, nahromaděnou vodu odstraňte. Je třeba zkosit hrany, fabiony se nejprve zaoblí pomocí weber.tec 933 (poloměr cca 5 cm). Po proschnutí se aplikuje weber.tec 930 v odpovídající vrstvě.

Podmínky pro zpracování

 • Tloušťka nátěru min. 2 až 3 mm
 • Objemová hmotnost čerstvé maltové směsi cca 2,1 kg/dm3
 • Doba pro zpracování cca 60 min.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, míchadlo + vrtačka, štětka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednokomponentní
 • nevytváří výkvěty
 • síranovzdorný až do stupně „silně agresivní“
 • vysoce odolný proti působení chemických, mechanických vlivů
 • nepropustný pro tlakovou vodu
 • vhodný pro kontakt s pitnou vodou
 • odolný negativnímu tlaku vody
 • umožňuje zatížení brzy po aplikaci

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití