webertec purolast

Cz.Weber

nátěr na beton

Definice výrobku

Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze neobsahující organická rozpouštědla.

Poptej Weber

Použití

Na preventivní ochranu betonových konstrukcí vůči působení karbonatace, nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek, působení škodlivých zplodin. Na barevné ztvárnění betonových ploch, objektů.

Barevné odstíny

Spektrum barev podle vzorkovnice weber color line.

Číslo výrobku

  • SAB 030

Spotřeba

dvojnásobný nátěr .................................................................0,4 kg/m2

Balení

  • Ve 20 kg PE obalu.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, vyzrálý, čistý a bez trhlin. Při renovaci, resp. ochraně betonu musí být povrch zbaven všech volně oddělitelných částí, zbytků starých nátěrů, dobře očištěný, nejlépe tlakovou vodou s přídavkem čistícího prostředku na fasády – E709. Jestli jsou staré nátěry odstranitelné, to závisí na jejich stavu. Snášenlivost zbytků starých nátěrů s nátěrem na beton je třeba vyzkoušet pomocí zkušebního nátěru. Také je třeba vyzkoušet jejich přilnavost k podkladu. Staré nátěry, které nesplňují tyto podmínky, odstraníme obroušením nebo pomocí odstraňovače starých nátěrů – E703, který následně opláchneme teplou tlakovou vodou. V takovém případě dobře zakryjeme okna, umělé hmoty, eloxované prvky na fasádě atd. Začínající nebo již pokročilé škody způsobené korozí vyspravíme (póry a štěrková hnízda uzavřeme, armaturu zbavíme rzi), naneseme adhezní a ochranný nátěr weber.rep ochrana a krycí vrstvu ocelové výztuže doplníme weber.rep vysprávkou H a J a pro vyhlazení povrchu a pro snížení spotřeby nátěru weber.rep povrch.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Stříkací pistole, štětka, štětec.

Čištění

Nádoby a nářadí je nutné ihned po ukončení prací omýt vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • dobře roztíratelný nátěr s výbornou krycí schopností
  • trvale zpomaluje proces karbonatace betonu
  • nepropouští škodlivé zplodiny jako jsou oxid uhličitý, oxid siřičitý
  • vyznačuje se velmi dobrou propustností vodních par

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití