webersys PUR-B

Weber Czech Republic

Vnitřní podlahový nátěr na bázi PUR pryskyřice.
Polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou odolností

Definice výrobku

Jednokomponentní polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou komponentní odolností. weber.sys PUR-B je barevný, jednosložkový, vysoce trvanlivý, aromatický polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr. Je určen zvláště pro použití jako podlahový nátěr ve vnitřním prostředí. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností, vysokou otěruvzdorností a chemickou odolností. Tvrdnutí probíhá v důsledku reakce s podkladem a vzdušnou vlhkostí.

Použití

 • Vnitřní povrchy – betonové podlahy autoservisů, obchodních domů, živočišných farem, skladů, mrazicích a chladicích boxů, parkovišť.

Barevné odstíny

RAL 7001 – štěrkové šedá

Číslo výrobku

NP 673

Spotřeba

300 g/m2 (2 vrstvy).

Balení

 • 20 kg v kovových nádobách

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pečlivá příprava povrchu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost. Povrch je třeba obrousit brousicím strojem vybaveným brusným kamenem nebo diamantovým kotoučem. Povrch musí být čistý, suchý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost nátěru. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí dosahovat 25 MPa, minimální kohezní pevnost musí být 1,5 MPa. Nové betonové konstrukce musí schnout alespoň 28 dnů. Staré nátěry, nečistoty, tuky, oleje, organické látky a prach musí být odstraněny za použití brousicího stroje. Případné povrchové nerovnosti je třeba vyhladit. Všechny uvolněné kousky
povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny.

 • POZOR: Povrch neoplachujte vodou!
 • POZOR: K broušení povrchu nepoužívejte tryskací zařízení, které pracuje s kovovými kuličkami (brokování), protože nárazy těžkých kovových kuliček narušují soudržnost betonového povrchu a snižují jeho stabilitu.

Odstranění trhlin

Trhliny a vlasové trhliny zbavte prachu, usazenin a jiných nečistot. Všechny trhliny vyplňte vhodným tmelem. Následujícího dne vyhlaďte tmelený povrch brusným papírem nebo mechanickou bruskou.

Aplikace

Savé povrchy

Na savé materiály, jako jsou beton, cementový potěr a dřevo, naneste vrstvu základního nátěru weber.podklad PUR pomocí válečku, štětce nebo stříkací pistole. Za 2–3 h (nejpozději za 4 hod.), je-li základní nátěr stále trochu lepkavý, naneste první vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B. Nátěr nechte znovu tvrdnout 3–4 h (max. 4 h) a naneste druhou vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B.

Nesavé povrchy

Na nesavé materiály, jako jsou kov, teraco, mozaika, specifické typy strojně hlazeného betonu a keramických dlaždic, naneste pomocí válečku nebo štětce vrstvu základního nátěru weber.tec SEAL. Po uplynutí 12 h (max. 18 h) naneste první vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B. Nátěr nechte znovu tvrdnout 3–4 h (max. 4 h) a naneste druhou vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B.

Před použitím dobře promíchejte. Nejlepšího výsledku docílíte, je-li teplota během nanášení a tvrdnutí v rozmezí 5 °C až 35 °C. Nižší teploty zpomalují tvrdnutí, zatímco vyšší teploty tvrdnutí urychlují. Vysoká vlhkost může nepříznivě ovlivnit konečný povrch.

Protiskluzová úprava

Pro dosažení protiskluzového účinku je nutné stále vlhkou první vrstvu nátěru weber.sys PUR-B rovnoměrně posypat korundem (nebo křemičitým pískem). Jakmile je vrstva suchá, odstraňte broušením přebytečný materiál a pokračujte nanesením druhé vrstvy weber.sys PUR-B.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, štětka, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem webersys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednoduché nanášení válečkem nebo airless stříkáním,
 • vysoká otěruvzdornost,
 • dekorativnost,
 • odolnost vůči trvale působícím podmínkám intenzivního otěru a opotřebení,
 • odolnost vůči teplu a mrazu,
 • po aplikaci nepohlcuje kapaliny ani nečistoty,
 • zastavení procesu tvorby prachu,
 • lesklý a snadno čistitelný povrch,
 • chemická odolnost,
 • zachování mechanických vlastností v teplotním rozmezí -20 °C až +90 °C,
 • pouze pro vnitřní prostory.

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití