weberpodklad pur

Cz.Weber

Polyuretanový podlahový základní (penetrační) nátěr

Definice výrobku

Jednokomponentní polyuretanový průsvitný, hluboko penetrující základní nátěr s obsahem rozpouštědla.

Použití

  • Základní nátěr pro polyuretanové podlahové nátěry savých materiálů.
  • Vhodné podklady: beton, cementová mazanina, dřevo.

Barevné odstíny

Transparentní.

Číslo výrobku

NP 674

Spotřeba

200 g/m2 (1 vrstva).

Balení

  • 17 kg v kovových nádobách

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pečlivá příprava povrchu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost. Povrch je třeba obrousit brousicím strojem vybaveným brusným kamenem nebo diamantovým kotoučem. Povrch musí být čistý, suchý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost nátěru. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí dosahovat 25 MPa, minimální kohezní pevnost musí být 1,5 MPa. Nové betonové konstrukce musí schnout alespoň 28 dnů. Staré nátěry, nečistoty, tuky, oleje, organické látky a prach musí být odstraněny za použití brousicího stroje. Případné povrchové nerovnosti je třeba vyhladit. Všechny uvolněné kousky povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny. POZOR: Povrch neoplachujte vodou! K broušení povrchu nepoužívejte tryskací zařízení, které pracuje s kovovými kuličkami, protože nárazy těžkých kovových kuliček narušují soudržnost betonového povrchu a snižují jeho stabilitu.

Odstranění trhlin

Trhliny a vlasové trhliny zbavte prachu, usazenin a jiných nečistot. Všechny trhliny vyplňte vhodným tmelem. Následujícího dne vyhlaďte tmelený povrch brusným papírem nebo mechanickou bruskou.

Aplikace

Savé povrchy
Nanášení základního nátěru na savé povrchy Nejlepšího výsledku docílíte, je-li teplota během nanášení a tvrdnutí v rozmezí 5 °C až 35 °C. Nižší teploty zpomalují tvrdnutí, zatímco vyšší teploty tvrdnutí urychlují. Vysoká vlhkost může nepříznivě ovlivnit konečný povrch. weber.podklad PUR nanášejte válečkem nebo štětcem do úplného pokrytí povrchu. Můžete použít airless nástřik, což představuje značnou úsporu pracovní síly. Za 2–3 h (nejpozději za 4 h), je-li základní nátěr stále trochu lepkavý, naneste polyuretanový nátěr weber.sys PUR-B

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, štětka, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem webersys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednoduché nanášení válečkem nebo airless stříkáním,
  • vynikající ukotvení k povrchu savých materiálů,
  • rychlé tvrdnutí,
  • zajištění dostatečné pružnosti, odolnost vůči teplu a mrazu,
  • zastavení procesu tvorby prachu,
  • chemická odolnost,
  • zachování mechanických vlastností v teplotním rozmezí -20 °C až +90 °C.

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití