weberdry PUR seal 2K

Cz.Weber

Polyuretanový vodotěsný povlak nanášený v tekutém stavu

Definice výrobku

Weberdry PUR seal 2K je bezrozpouštědlový, pevný elastický, dvousložkový polyuretanový povlak nanášený v tekutém a studeném stavu a vytvrzující za studena. Pro dlouhotrvající vodotěsnou izolaci a ochranu. Vytvrzuje reakcí chemickou vazbou dvou složek.

Použití

Používá se pro vodotěsnou izolaci povrchů v přímém kontaktu s pitnou vodou. Používá se pro vodotěsnou izolaci ne příliš dobře větraných mokrých místností a mokrých prostorů (koupelen, kuchyní, atd.) nanášenou pod dlaždicemi tam, kde je vyžadován nezapáchající, bezrozpouštědlový povlak.

 • vodotěsná izolace nádrží pitné vody
 • vodotěsná izolace přívodních kanálů pitné vody
 • vodotěsná izolace potrubí pitné vody
 • nezapáchající vodotěsná izolace mokrých prostorů (pod dlaždicemi) v koupelnách, bazénech, kuchyních, atd.

Barevné odstíny

Weberdry PUR seal 2K se dodává v šedé barvě.

Další RAL barvy na žádost. Vlivem citlivosti aromatického polyuretanu na ultrafi alové paprsky může nanesený povlak na povrchu zežloutnout a vyblednout. Tato změna vzhledu nemění jeho mechanické vlastnosti a schopnost těsnění.

Číslo výrobku

 • SAB 778

Spotřeba

Nanáší se ve dvou nebo třech úplně vyztužených ( dry fabric) vrstvách 1,5 – 2,5 kg/m2. Tento údaj platí pro nanášení válečkem na hladký povrch při optimálních podmínkách. Spotřebu ovlivňují podmínky jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a požadovaná povrchová úprava.

Vodotěsný povlak webedry PUR seal 2K A+B je dodáván v nádobách 6+1 kg a 15+2,5 kg. Nádoby musí být skladovány v suchých a chladných místnostech, kde mohou zůstat až 9 měsíců. Výrobek chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota: 5 °C - 30 °C. Výrobky musí být skladovány v originálních neotevřených nádobách označených názvem výrobce, názvem výrobku, číslem šarže a štítky obsahujícími bezpečnostní opatření při nanášení.

Balení

 • v nádobách 6+1 kg a 15+2,5 kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava povrchu

Pečlivá příprava povrchu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost. Povrch musí být čistý, suchý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost povlaku. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí dosahovat 25 MPa, minimální kohezní pevnost musí být 1,5 MPa. Nové betonové konstrukce musí schnout alespoň 28 dnů. Staré uvolněné nátěry, nečistoty, tuky, oleje, organické látky a prach musí být odstraněny za použití brousicího stroje. Případné povrchové nerovnosti je třeba vyhladit. Všechny uvolněné kousky povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny.

VÝSTRAHA: Povrch neoplachujte vodou!

Oprava trhlin a spár

Před nanášením je velmi důležité pečlivé utěsnění existujících trhlin a spár pro zajištění dlouhotrvající vodotěsné izolace.
Betonové trhliny a vlasové trhliny zbavte prachu, usazenin a jiných nečistot.

Naneste prim EP 2K a nechejte jej 2-3 hodiny schnout. Vyplňte všechny připravené trhliny těsnicím prostředkem tmel PUR. Pak naneste vrstvu Webedry pur seal 2K v šířce 200 mm na všechny trhliny a pokud je ještě vlhká, položte na ni vhodně uříznutý pruh látky dry fabric. Přitlačte látku, aby se nasákla. Pak nechte látku dry fabric nasáknout dostatečným množstvím povlaku webedry PUR seal 2K, dokud nebude úplně zakryta. Nechte vytvrzovat po dobu 12 hodin.

Betonové dilatační spáry a řízené spáry zbavte prachu, usazenin a jiných nečistot. V případě potřeby proveďte rozšíření nebo prohloubení spár (otevření řezem). Připravené dilatační spáry musí mít hloubku 10 – 15 mm. Poměr šířky a hloubky dilatační spáry musí být přibližně 2:1.

Naneste těsnicí hmotu tmel PUR pouze na spodní část spáry. Pak štětcem naneste vrstvu dry PUR seal 2K v šířce 200 mm na spáru a uvnitř spáry. Umístěte látku dry fabric na vlhký povlak a pomocí vhodného nástroje ji zatlačte hluboko dovnitř spáry, dokud nebude nasáknutá a dokud spára nebude uvnitř úplně zakryta. Pak nechte látku úplně nasáknout dostatečným množstvím dry PUR seal 2K. Pak umístěte polyetylenovou šňůru o správných rozměrech dovnitř spáry a zatlačte ji hluboko dovnitř na nasáklou látku. Zbývající volný prostor spáry vyplňte těsnicí hmotou tmel PUR.

Nezakrývejte. Nechte vytvrzovat po dobu 12 hodin.

Nanášení základního nátěru

Na povrchy, například beton, cementový potěr, kovové a keramické dlaždice, naneste dostatečné množství základního nátěru prim EP 2K (min. 250 – 300 g/m2). Nechte vytvrzovat po dobu 12 hodin.

Míchání složek

Před použitím dobře promíchejte složku A vodotěsného povlaku webedry PUR seal 2K. Pak ve správném směšovacím poměru přidejte složku B. Složky A a B vodotěsného povlaku dry PUR seal 2K musí být míchány nízkootáčkovým mechanickým míchadlem po dobu asi 3 – 5 minut.

UPOZORNĚNÍ: Míchání složek musí být provedeno velmi důkladně, zvláště na stěnách a dně nádoby, dokud směs nebude úplně homogenní. Po smíchání obou složek doporučujeme přelití takto namíchané směsi do jiné nádoby a až z té aplikovat namíchanou směs.

Nanášení vodotěsného povlaku

Nalijte veškerou směs ze složek A a B vodotěsného povlaku webedry PUR seal 2K na připravený povrch opatřený základním nátěrem a rozetřete jej válečkem nebo štětcem, dokud nebude celý povrch pokrytý.

Na problémových místech, například spoje stěny a podlahy, úhly 90°, výstupy trubek, výtokové otvory (sifon), atd., proveďte vyztužení pomocí látky dry fabric. Doporučujeme vyztužení celého povrchu.

Při této činnosti naneste na stále ještě vlhký vodotěsný povlak webedry PUR seal 2K vhodně uříznutý kus látky dry fabric, přitlačte látku, aby se nasákla a znovu nechte dostatečně nasáknout dostatečné množství vodotěsného povlaku webedry PUR seal 2K Použijte překrývání pruhu látky 5 – 10 cm. Podrobný návod pro nanášení látky Weberdry fabric můžete získat v našem oddělení výzkumu a vývoje.

Po 12 – 18 hodinách – nejpozději po 48 hodinách – naneste pomocí válečku nebo štětce další vrstvu vodotěsného povlaku webedry PUR seal 2K. V případě potřeby nebo pod dlaždicemi naneste třetí vrstvu vodotěsného povlaku webedry PUR seal 2K. Pokud má být vodotěsný povlak webedry PUR seal 2K zakryt keramickými dlaždicemi, nechte poslední (třetí) vrstvu, dokud je stále ještě vlhká, úplně
nasáknout pískem vysušeným v peci (zrnitost 0,4 – 0,8 mm). Toto nasáknutí vytvoří adhezní most pro dlaždicové lepidlo, které bude následovat.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • pro přímý kontakt s pitnou vodou
 • vytváří bezešvý povlak, beze spojů a napojení
 • mrazuvzdorný, odolný teplé i studené vodě
 • funkční v teplotách -30 °C až +90 °C
 • neobsahuje rozpouštědla
 • pochozí

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5°C až +30°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití