weberdry PUR-B

Původní název produktu webersys PUR-B
Cz.Weber

Vnitřní podlahový nátěr na bázi PUR pryskyřice.
Polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou odolností

Definice výrobku

Jednokomponentní polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou komponentní odolností. weberdry PUR-B je barevný, jednosložkový, vysoce trvanlivý, aromatický polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr. Je určen zvláště pro použití jako podlahový nátěr ve vnitřním prostředí. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností, vysokou otěruvzdorností a chemickou odolností. Tvrdnutí probíhá v důsledku reakce s podkladem a vzdušnou vlhkostí.

Použití

 • Vnitřní povrchy – betonové podlahy autoservisů, obchodních domů, živočišných farem, skladů, mrazicích a chladicích boxů, parkovišť.

Barevné odstíny

RAL 7001 – štěrkové šedá

Číslo výrobku

NP 673

Spotřeba

300 g/m2 (2 vrstvy).

Balení

 • 20 kg v kovových nádobách

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pečlivá příprava povrchu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost. Povrch je třeba obrousit brousicím strojem vybaveným brusným kamenem nebo diamantovým kotoučem. Povrch musí být čistý, suchý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost nátěru. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí dosahovat 25 MPa, minimální kohezní pevnost musí být 1,5 MPa. Nové betonové konstrukce musí schnout alespoň 28 dnů. Staré nátěry, nečistoty, tuky, oleje, organické látky a prach musí být odstraněny za použití brousicího stroje. Případné povrchové nerovnosti je třeba vyhladit. Všechny uvolněné kousky
povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny.

 • POZOR: Povrch neoplachujte vodou!
 • POZOR: K broušení povrchu nepoužívejte tryskací zařízení, které pracuje s kovovými kuličkami (brokování), protože nárazy těžkých kovových kuliček narušují soudržnost betonového povrchu a snižují jeho stabilitu.

Odstranění trhlin

Trhliny a vlasové trhliny zbavte prachu, usazenin a jiných nečistot. Všechny trhliny vyplňte vhodným tmelem. Následujícího dne vyhlaďte tmelený povrch brusným papírem nebo mechanickou bruskou.

Aplikace

Savé povrchy

Na savé materiály, jako jsou beton, cementový potěr a dřevo, naneste vrstvu základního nátěru weberpodklad PUR pomocí válečku, štětce nebo stříkací pistole. Za 2–3 h (nejpozději za 4 hod.), je-li základní nátěr stále trochu lepkavý, naneste první vrstvu barevného nátěru weberdry PUR-B. Nátěr nechte znovu tvrdnout 3–4 h (max. 4 h) a naneste druhou vrstvu barevného nátěru weberdry PUR-B.

Nesavé povrchy

Na nesavé materiály, jako jsou kov, teraco, mozaika, specifické typy strojně hlazeného betonu a keramických dlaždic, naneste pomocí válečku nebo štětce vrstvu základního nátěru weber.tec SEAL. Po uplynutí 12 h (max. 18 h) naneste první vrstvu barevného nátěru weberdry PUR-B. Nátěr nechte znovu tvrdnout 3–4 h (max. 4 h) a naneste druhou vrstvu barevného nátěru weberdry PUR-B.

Před použitím dobře promíchejte. Nejlepšího výsledku docílíte, je-li teplota během nanášení a tvrdnutí v rozmezí 5 °C až 35 °C. Nižší teploty zpomalují tvrdnutí, zatímco vyšší teploty tvrdnutí urychlují. Vysoká vlhkost může nepříznivě ovlivnit konečný povrch.

Protiskluzová úprava

Pro dosažení protiskluzového účinku je nutné stále vlhkou první vrstvu nátěru weberdryPUR-B rovnoměrně posypat korundem (nebo křemičitým pískem). Jakmile je vrstva suchá, odstraňte broušením přebytečný materiál a pokračujte nanesením druhé vrstvy weberdry PUR-B.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, štětka, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem webersys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednoduché nanášení válečkem nebo airless stříkáním,
 • vysoká otěruvzdornost,
 • dekorativnost,
 • odolnost vůči trvale působícím podmínkám intenzivního otěru a opotřebení,
 • odolnost vůči teplu a mrazu,
 • po aplikaci nepohlcuje kapaliny ani nečistoty,
 • zastavení procesu tvorby prachu,
 • lesklý a snadno čistitelný povrch,
 • chemická odolnost,
 • zachování mechanických vlastností v teplotním rozmezí -20 °C až +90 °C,
 • pouze pro vnitřní prostory.

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití