weberrep vysprávka H SV

Cz.Weber

Síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, obohacená aditivy

Použití

Používá se na vysprávky výlomů betonu, na uzavření štěrkových hnízd při nedokonalém hutnění pohledových betonů, na výplň poškození betonu vzniklých korozí armatury poté, co byla armatura opískováním zbavena rzi a natřena ochranným nátěrem proti korozi - weber.rep ochrana.

Barevné odstíny

Šedá

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, určená na hrubé vysprávky betonu v tloušťkách 30 - 80mm.

Číslo výrobku

SAB 125

Spotřeba

při tl. 10 mm 20 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 pytlů - 1050 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů, bez volně oddělitelných částic.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5°C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, nástroje a přístroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • na vysprávky betonu v tloušťce 30 až 80 mm
  • odolná síranům
  • vhodná pro opravy ČOV.

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití