weber.rep 760

weber-rep-760_pytel-5kg.jpg

rychle tuhnoucí cement

Použití

Weber.rep 760 je zvlášť všestranný rychlý cement pro betonové panely, umělý kámen, omítku, potěr nebo zdivo. Je ideální pro rychlé uzavření děr, ke zpevnění obezdívek, radiátorů atd. Vhodný k utěsnění prosakujících míst ve sklepích, podzemních chodbách, šachtách apod.

Definice výrobku

Weber.rep 760 je rychle tvrdnoucí přísada, slučitelná dle EN 197 se všemi cementy.

Barva

Cementově šedá.

Spotřeba

15 kg/10 mm/m2.

Balení

  • Papírový pytel: 5 kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Nářadí

Zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Všestranně použitelný
  • Velmi vysoká počáteční a konečná pevnost 
  • Nedochází k výkvětům 
  • Vhodný pro vnitřní i vnější prostředí
  • Brzy zatížitelný 
  • Pochůzný po cca. 30 minutách

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 9 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Rychlý cement se nesmí míchat, ani přijít do styku, se sádrou. Neželezné kovy, jako je zinek, olovo, měď nebo hliník, nesmí přijít do přímého styku s kotvící maltou. Neželezné kovy se za účelem ochrany předem opatří krycím protikorozním nátěrem bez pórů. Tvrdnutí závisí na teplotě a začíná přibližně po 3 až 8 minutách. Konec tvrdnutí se pohybuje od 12 do 15 minut. Vysoká pojivost výrobku umožňuje přidávat písek. Průběh tvrdnutí se tím téměř neprodlouží, pevnost se však přidáváním písku snižuje. Všechny uváděné vlastnosti se vztahují na teplotu +20 °C bez průvanu a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Produkt je vhodný pro použití