weberprim pierre

weber-prim-pierre.jpg

Adhezní penetrace na zdivo z tesaného kamene

Použití

Penetrace povrchu opravovaného kamene nebo spár mezi jednotlivými kameny.

Definice výrobku

Penetrační nátěr pro opravu kamenů. Používá se před nanášením reprofilační malty webercit repar.

Barva

Bílá tekutina

Číslo výrobku

SAB 853

Spotřeba

  • 200 – 300 g/m2 v závislosti na nasákavosti a nerovnosti podkladu.
  • Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

Balení

  • Plastové vědro 4kg(80 ks věder na paletě,tj.320kg)

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad určený k opravě musí být čistý, zbavený prachu a suchý. Povrch poškozených kamenů oškrábejte nebo vyčistěte. Kartáčem nebo stlačeným vzduchem odstraňte prach. Teplota pro použití: +5 °C až +30 °C. Aplikaci neprovádějte na zmrzlý nebo rozmrzající podklad nebo při očekávaných mrazech. Aplikaci neprovádějte na přímém slunci nebo za deště.

Upozornění:
Neaplikujte na podklad, který je vlhký nebo pod vodou.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Štětec nebo plochá štětka, vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití (ještě před zaschnutím) omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • zlepšuje přilnavost k přírodnímu kameni,
  • upravuje porozitu kamene,
  • jednoduchá aplikace,
  • připravena k použití/neředí se.

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech v teplotách +5 ˚C až +30 ˚C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a pigmentů přísad je zakázáno.

Produkt je vhodný pro použití