webersys epox - penetrace rozpouštědlová

Cz.Weber

epoxidová penetrační pryskyřice / základní epoxidový dvousložkový nátěr

Použití

Používá se jako pojivo pro zhotovení penetračních nátěrů pro podklady s nižší pevností. Jako penetrační pryskyřice výtečně zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry v cementových a betonových podkladech. Používá se jako adhézní můstek pro další vrstvy epoxidových nátěrů.

Barevné odstíny

Transparentní, lehce okrová barva.

Definice výrobku

Dvousložková, zpevňovací, epoxidová pryskyřice pro penetraci podkladu s nižší pevností.

Číslo výrobku

NP 660

Spotřeba

0,2 - 0,3kg/m2

Balení

  • Ve 4,4kg a 8,8kg plechových nádobách.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba na míchání, míchadlo, nylonový váleček, štětec.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí přípravkem S6003. 

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • penetrační nátěry
  • zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry
  • adhezní můstek pro další vrstvy
  • hmota pro utěsnění nestatických trhlin

Poznámky

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití