weberfloor 4046

Cz.Weber

Ručně zpracovatelná modifikovaná ultra jemná cementová hmota

Definice výrobku

Jednosložková šedá ručně zpracovatelná ultra jemná vyrovnávací hmota na podlahy na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Použití

weberfloor 4046 je možno použít pro vyrovnání betonu, cementových i anhydritových potěrů, keramických obkladů, přírodního kamene, OSB desek, cementovláknitých podlahových desek, nových i starších soudržných samonivelačních stěrek. Používá se pro vnitřní prostory pro vyhřívané i nevyhřívané podlahy. Není určena jako konečná povrchová úprava. Nejčastěji se používá pro finální jemné opravy výtluků, dutin, nepohybujících se prasklin, spojů, vzduchových pórů a drobných prohlubní podkladu před kladením náročných podlahových krytin. Hmotu lze použít i k tenké fixaci systémových podlahových lišt (ukončovací lišty, dilatační lišty a podobně). Hmota je vhodná i pro vyrovnávání podlah s krytinami zatíženými kolečkovou židlí.

Barevné odstíny

šedá

Číslo výrobku

NIV 046

Spotřeba

  • 1,3 kg/1 m2/1 mm tloušťky vyrovnávací vrstvy

Balení

  • V 5kg PE pytlích.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic a balastů (jako např. prach, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost opravné hmoty k podkladu je nutné mechanicky odstranit.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu, vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10 °C. Práce spojené s aplikací (například i míchání) se nesmí provádět pod +10 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +10 °C a nad 25 °C nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo, případně vrtačka s míchacím nástavcem, nádoba, nerezové hladítko, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Ručně zpracovatelná modifikovaná ultra jemná cementová hmota
  • Tloušťky vrstev od méně než 1 mm – 50 mm
  • Pevnost v tlaku 35 MPa
  • Pevnost v tahu za ohybu 10 MPa
  • Rychletvrdnoucí – pochůznost po 30 minutách od aplikace
  • Pokládka podlahovin již po 60 minutách od aplikace.

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Časové údaje o zrání weber.floor 4046 jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat. Do hmoty není přípustné přidávat další příměsi. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití