ETICS weber therm twinner

ETICS_webe__therm_twinner.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití zcela nové sendvičově uspořádané izolační desky, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace EPS GreyWall s krycí vrstvou z MW tvořenou izolační deskou TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm. Povrchová úprava zateplovacího systemu jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas extraClean, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití zcela nové sendvičově uspořádané izolační desky, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace EPS GreyWall s krycí vrstvou z MW tvořenou izolační deskou TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm. Povrchová úprava zateplovacího systemu jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas extraClean, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance.

Použití

Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

  • 30 - pro omítky weber.pas silikát, weber.pas extraClean
  • 25 - pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas
  • topDry, weber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Přehled povrchových úprav

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy weber.min lze použít weber.podklad A.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:
weber.therm klasik
– lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Sendvičové izolační deskyTwinner s třídou reakce na oheň B-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry izolačních desek Twinner jsou 1000 × 500 mm, tloušťky od 100 do 300 mm. Na soklové partie staveb se používají soklové desky z extrudovaného polystyrenu, nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností v kombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou weber.therm elastik.

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy, odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s evropským technickým schválení podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů se používají hmoždinky s plastovým nebo ocelovým trnem, zatloukací nebo šroubovací. Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 475 mm.Pro kotvení lehkých kovových nebo plastových prvků – soklové profily, se používají zatloukací hmoždinky většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad vhodný pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků,výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETIC nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, zdivo cihelných bloků, beton, pórobeton. Tvarově a objemově nestabilní podklady je třeba posoudit a upravit individuálně.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždinek je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • zateplovací systém s novým sendvičovými izolačními deskami Twinner
  • výborné tepelně izolační vlastnosti desky twinner, λD = 0,033 – 0,034 W/mK
  • třída reakce na oheň samotného izolantu B-s1,d0
  • zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 08 10 bez požárně dělících pásů
  • jednoduchá montáž
  • desky twinner se mohou montovat na přímém slunci
  • vhodné pro novostavby i dodatečné zateplení

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů,

které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně

ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití